Zmiana i zastąpienie podwykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych

Zmiana i zastąpienie podwykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Można zatem przyjąć, że zamawiający, któremu w toku realizacji zamówienia zgłoszono podwykonawcę, ma prawo zażądać oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca musiałby złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy na etapie postępowania, tj. przed udzieleniem zamówienia. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać brak postaw wykluczenia na dzień ich składania.

Na skutek stwierdzenia istnienia podstaw wykluczenia wobec danego podwykonawcy, zamawiający wzywa wykonawcę do zastąpienia go innym podmiotem lub do osobistego wykonania tej części zamówienia, która była uprzednio powierzona podwykonawcy. Należy pamiętać, że w przypadku podjęcia próby zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem, ten nowy podmiot będzie podlegał analogicznej procedurze badania braku podstaw wykluczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Zmiana i zastąpienie podwykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych
5 (100%) 54 vote[s]

Dodaj komentarz