Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości

W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje odpowiednie działania. Uprzednia ocena aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest warunkiem koniecznym jego zmiany.

Przyjęcie kryteriów i zakresu wymaganej zgodności planu ze studium ustawodawca pozostawił uznaniu rady gminy. Rada jako twórca polityki przestrzennej gminy dokonuje autointerpretacji uchwalonego przez siebie studium w zakresie oceny projektu planu miejscowego. Stopień związania planów ustaleniami studium zależy zatem w dużym stopniu od brzmienia ustaleń studium. Plan zagospodarowania przestrzennego ma stanowić uszczegółowienie zapisów zawartych w studium, a nie ich dowolną interpretację czy wręcz całkowitą zmianę. Dokonana autointerpretacja nie oznacza jednak, że orzeczona przez radę zgodność, rozumiana jako brak naruszenia ustaleń studium, przesądza o braku obowiązku oceny zgodności przepisów planu z przepisami o charakterze powszechnie obowiązującym.

Formalne stwierdzenie zgodności projektu planu ze studium jako mieszczące się pod pojęciem trybu uchwalenia planu oraz merytoryczna zgodność treści planu z ustaleniami studium, mieszcząca się w pojęciu zasad sporządzania planu, podlegają kontroli sądowej na etapie rozpatrywania skargi na uchwałę zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Skargę na uchwałę w przedmiocie zmiany planu miejscowego może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości znajdującej się na terenie objętym taką uchwałą lub na terenie z nim sąsiadującym. Należy jednak stwierdzić, iż sąsiedztwo z terenem objętym zmianami planu miejscowego nie może być równoznaczne z automatycznym uznaniem, że zmiany te prowadzą do naruszenia chronionego interesu lub uprawnienia. Niezbędne jest dokonanie konkretyzacji i indywidualizacji dobra prawnego zagrożonego zmianami planu. Może zaistnieć sytuacja, w której przeznaczenie określonej nieruchomości w planie miejscowym będzie miało wpływ na możliwość zagospodarowania nieruchomości nieobjętej tym planem. Nieruchomość objęta planem może zostać przeznaczona pod tego rodzaju inwestycje, których realizacja uniemożliwi lub ograniczy możliwość zagospodarowania nieruchomości nieobjętej planem w dotychczasowy sposób. Zaistnienie takiej sytuacji należy jednak wykazać w sposób niebudzący wątpliwości. Jednak w tym kontekście za nieuzasadniony należy uznać pogląd, iż nadużycie tzw. władztwa planistycznego może nastąpić przez nieobjęcie określonego obszaru pracami planistycznymi. W ramach kontroli uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwały o jego zmianie sąd nie może oceniać powodów, dla których gmina uznała, że plan obejmować będzie tylko określony obszar gminy .

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
5 (100%) 14 vote[s]

Dodaj komentarz