Realizacja inwestycji i budowy w innym wariancie z powodu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Realizacja inwestycji i budowy w innym wariancie z powodu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Pierwszym z zagadnień, którego rozstrzygnięcie wydaje się konieczne, to kwestia czy ten inny wariant realizacji przedsięwzięcia musi się zawierać w wariantach przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, czy może to być inny wariant zaproponowany przez organ prowadzący postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Analiza przepisów dotyczących raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przemawia za tym drugim rozwiązaniem. Do obowiązków wnioskodawcy należy opisanie racjonalnego wariantu realizacji przedsięwzięcia najkorzystniejszego dla środowiska. W przypadku, gdy organ stwierdzi braki w zakresie wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia w tym zakresie, tym samym ma możliwość wpływu na to, co zostaje przedstawione w raporcie jako warianty realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, interpretacja o dopuszczalności wskazania tylko na warianty, spośród tych przedstawionych przez inwestora, w istotny sposób ograniczałaby wpływ udziału społeczeństwa na proces oceny oddziaływania na środowisko. W tym kontekście warto podkreślić, że dyrektywa nakazuje, aby ocenę oddziaływania na środowisko prowadzić, gdy wszystkie opcje realizacji przedsięwzięcia są jeszcze otwarte.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Realizacja inwestycji i budowy w innym wariancie z powodu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 (100%) 64 vote[s]

Dodaj komentarz