Decyzja o warunkach zabudowy dla obszaru wymagającego zgody na zmianę przeznaczenia nieruchomości, gruntów rolnych lub leśnych

Decyzja o warunkach zabudowy dla obszaru wymagającego zgody na zmianę przeznaczenia nieruchomości, gruntów rolnych lub leśnych

W polskim prawie budowlanym przewidziano ustawowe przedłużenie ważności starych zgód rolnych i leśnych. Zostało to uczynione w związku z utratą mocy przez plany obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w 1994 r., czyli takie, które weszły w życie przed 1 stycznia 1995 r. Artykuł 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza przepis szczególny, a więc w swoim zakresie wyłączający regułę zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele, wyłącznie w planie miejscowym (dotyczy to oczywiście tych gruntów, które wymagają zgody na zmianę przeznaczenia).

Możliwe jest wydanie decyzji pozytywnej o warunkach zabudowy dla obszaru wymagającego zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych, jeżeli są one objęte zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r. Wystarczy, że dany teren objęty tym planem uzyskał przeznaczenie na inne cele niż rolne czy leśne. Z woli ustawodawcy skuteczność tych aktów została przedłużona na czas, gdy sam plan miejscowy stracił swoją moc. Należy uznać, że obszar nie wymaga nowej zgody pod warunkiem przeznaczenia go zgodnie z celem, wskazanym w starym planie miejscowym.

Zamiarem ustawodawcy jest złagodzenie skutków utraty mocy przez te plany, w tym zwolnienie organów samorządu od konieczności powtarzania procedur niezbędnych dla odrolnienia, nie zaś odstąpienie od ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wprowadzenie automatycznie dowolności zmiany ich przeznaczenia. Oznacza to, że można ustalić warunki zabudowy dla terenu rolnego lub leśnego, dla inwestycji niezgodnej z takim przeznaczeniem, pod warunkiem, że inwestycja ta będzie się mieścić w zakresie celu, dla którego nastąpiło odrolnienie w starym planie. Jest to wykładnia celowościowa art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opierająca się na założeniu, że skoro przepis ustawy "przedłuża" skuteczność prawną aktów niesamoistnych, będących uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie procedury planistycznej, to może również "przedłużyć" skuteczność prawną celu zmiany przeznaczenia gruntu rolnego lub leśnego, określonego w nieobowiązującym już planie miejscowym.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Decyzja o warunkach zabudowy dla obszaru wymagającego zgody na zmianę przeznaczenia nieruchomości, gruntów rolnych lub leśnych
5 (100%) 34 vote[s]

Dodaj komentarz