Zebranie ogółu właścicieli lokali wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej

Zebranie ogółu właścicieli lokali wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej

Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną umownie powierzono jest obowiązany:

1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;

2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności;

3)  zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.

W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną umownie powierzono nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.

Przedmiotem zebrania powinny być w szczególności:

1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;

2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną umownie powierzono;

3)  sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Zebrania ogółu właścicieli lokali:

1) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną umownie powierzono,

2) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną umownie powierzono.

O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną umownie powierzono, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

Porządek obrad powinien zawierać jasne wyszczególnienie spraw, co do których będą zapadały uchwały. Wyszczególnienie musi być tego rodzaju, aby każda osoba uprawniona do uczestniczenia w zebraniu ogółu właścicieli była w sposób wystarczający zorientowana, o jakie sprawy chodzi, mogła ocenić ich ważność i w konsekwencji zadecydować o konieczności wzięcia udziału w zebraniu ogółu właścicieli, jak również przygotować się do obrad nad nimi.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zebranie ogółu właścicieli lokali wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej
5 (100%) 21 votes

Dodaj komentarz