Najem nieruchomości: wypowiedzenie, rozwiązanie i przedłużenie umowy

Najem nieruchomości: wypowiedzenie, rozwiązanie i przedłużenie umowy

Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Czy umowa najmu zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana w trakcie jej trwania?

Obecnie przyjmuje się, iż nie jest dopuszczalne wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, jeżeli nie wymieniono w niej wyraźnie przyczyn uzasadniających takie wypowiedzenie. Postanowienie, które zezwala na rozwiązanie w drodze swobodnego wypowiadania umów zawartych na czas oznaczony, jest więc sprzeczne z naturą takiego stosunku.

Wypowiedzenie najmu przez nabywcę

Jeżeli wskutek wypowiedzenia najmu przez nabywcę rzeczy najętej najemca jest zmuszony zwrócić rzecz wcześniej, aniżeli byłby zobowiązany według umowy najmu, może on żądać od zbywcy naprawienia szkody. Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić zbywcę o przedwczesnym wypowiedzeniu przez nabywcę; w przeciwnym razie przysługują zbywcy przeciwko najemcy wszelkie zarzuty, których najemca nie podniósł, a których podniesienie pociągnęłoby za sobą bezskuteczność wypowiedzenia ze strony nabywcy

Milczące przedłużenie umowy

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony. Do przedłużenia umowy najmu po upływie terminu oznaczonego w wypowiedzeniu nie wystarczy samo używanie przez najemcę przedmiotu najmu, ale niezbędne jest by to korzystanie odbywało się „za zgodą wynajmującego. Złożenie oświadczenia - ujawnienie woli może wprawdzie nastąpić przez jakiekolwiek zachowanie się ujawniające tę wolę, jednakże w świetle okoliczności towarzyszących, musi to być taki przejaw, który w sposób dostatecznie zrozumiały i niewątpliwy wyraża wolę wywołania skutków prawnych objętych czynnością prawną.  W razie wątpliwości oznacza mianowicie, że strony mogą poprzez odpowiedni wyraźny przejaw woli pozbawić opisaną sytuację powyżej opisanego skutku prawnego, np. jeśli najemca oświadczy, że dalsze używanie najmowanego mieszkania jest jedynie konsekwencją zajścia przemijającej poważnej przeszkody w zorganizowaniu i zrealizowaniu przeprowadzki, albo jeśli wynajmujący zastrzeże, iż chwilowe powstrzymanie się od żądania zwrotu wynajętej rzeczy nie jest wyrazem jego zgody na jej dalsze używanie przez dotychczasowego najemcę, albo - jeśli strony uzgodnią tzw. przedłużenie (a w istocie - zawarcie następnej umowy) najmu na oznaczony czas albo też uzgodnią, że dalsze pozostawienie rzeczy w używaniu najemcy nie oznacza przedłużenia najmu, ale - powstanie nowego, innego stosunku prawnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Najem nieruchomości: wypowiedzenie, rozwiązanie i przedłużenie umowy
5 (100%) 17 vote[s]

Dodaj komentarz