Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

Prawo budowlane określa moment rozpoczęcia budowy, stanowiąc, że następuje ono z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, którymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Reguła ta odnosi się do budowy obiektu budowlanego, więc nie ma zatem zastosowania do innych robót budowlanych.

W przypadku:

1) określonym wyżej albo

2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

- rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku,  gdy właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Instytucja wygaśnięcia decyzji nie może być nadużywana. Przesłanki do wygaszenia pozwolenia na budowę muszą być traktowane ściśle, w przeciwnym razie zaprzeczałoby to woli ustawodawcy (Państwa) w rozwijaniu budownictwa w interesie publicznym. Prawe budowlane nakłada wymóg, by materiał dowodowy zgromadzony w sprawie pozwalał na jednoznaczne ustalenie, że prace budowlane zostały przerwane na okres dłuższy niż 3 lata. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa wówczas gdy budowa niewątpliwie została przerwana na określony czas. Czasu przerwy w budowie nie można domniemywać. Warunkiem to stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę jest upływ czasu między poszczególnymi działaniami podejmowanymi przez inwestora w toku procesu budowlanego. Odzwierciedlenie działań podejmowanych w trakcie budowy następuje poprzez wpisy w dzienniku budowy.

Rozpoczęcie prac budowlanych, mających na celu realizację choćby jednego tylko obiektu spośród wymienionych w pozwoleniu na budowę przed upływem 2 lat od jego wydania, ma ten skutek, że pozwolenie to nie traci ważności w odniesieniu do pozostałych obiektów, choćby budowa ich została rozpoczęta po upływie 2 lat.

W przypadku wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z tym, że budowa nie została rozpoczęta przed upływem ustawowego terminu, rozpoczęcie budowy może nastąpić jedynie po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli inwestor takiej nowej decyzji nie uzyska i rozpocznie budowę, działa od początku bez wymaganego pozwolenia na budowę, a więc w warunkach samowoli budowlanej, natomiast w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor realizuje roboty budowlane w oparciu o decyzję, która funkcjonowała w obrocie prawnym, lecz następnie została z niego wyeliminowana.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę
5 (100%) 12 vote[s]

Dodaj komentarz