Okoliczności brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Okoliczności brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

1) wyniki uzgodnień i opinii;

2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;

4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Badanie zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy planu uchwalonego, organ prowadzący postępowanie nie może się powoływać na to, że podjęta została uchwała rady gminy skutkująca przystąpieniem do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kierunku pozwalającym na stwierdzenie zgodności planowanego przedsięwzięcia lub, że projekt stosownych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest wyłożony. Trwająca procedura planistyczna nie jest również przesłanką do zawieszenia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stwierdzenie braku zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako kryterium wykluczające możliwość wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwalnia organ z konieczności dalszego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, włącznie z brakiem konieczności zasięgania stanowisk organów opiniujących i uzgadniających.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Okoliczności brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 (100%) 62 vote[s]

Dodaj komentarz