Wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane i prace budowlane w trybie zamówienia publicznego

Wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane i prace budowlane w trybie zamówienia publicznego

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, wstrzymuje się odpowiednio:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

- w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Ustawodawca nie wskazał, co ma być owymi dowodami ani nie zdefiniował pojęcia dowodu, jednak można przyjąć, że chodzi o taki środek służący do wykazania prawdziwości okoliczności ważnych do rozstrzygnięcia sprawy dzięki któremu zamawiający będzie miał poczucie, że wykonawca udowodnił mu zaistnienie danych okoliczności.

Przesłanką wypłaty przez zamawiającego drugiej i następnych transz należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego zaakceptowanym przez zamawiającego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia tych dowodów zamawiający ma obowiązek wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia należnego wykonawcy za odebrane roboty budowlane, aż do czasu ich przedstawienia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty dotyczy jedynie wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych, za które wypłacana jest dana część wynagrodzenia.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1, zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane i prace budowlane w trybie zamówienia publicznego
4.9 (98.93%) 56 vote[s]

Dodaj komentarz