Wspólnota mieszkaniowa: prawa i obowiązki

Wspólnota mieszkaniowa: prawa i obowiązki

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Byt prawny wspólnoty mieszkaniowej jest uzależniony od tego, czy w danej nieruchomości poza właścicielem lub współwłaścicielami w częściach ułamkowych lokali stanowiących odrębną własność (dotychczasowy właściciel), istnieje chociaż jeden inny podmiot będący właścicielem (lub współwłaścicielem) chociaż jednego takiego lokalu. Jeśli takiego podmiotu nie ma - wspólnota nie powstaje. Możliwa jest bowiem sytuacja istnienia odrębnej własności lokalu bez powstania wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku.

Wspólnota mieszkaniowa danego budynku nie jest jego właścicielem, natomiast jest podmiotem utworzonym przez ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Chodzi o uproszczenie obrotu prawnego poprzez umożliwienie wskazania w sporze jako strony postępowania wspólnoty mieszkaniowej, bez konieczności pozywania wszystkich jej członków. Podkreślić jednak wypada, że jest to możliwość, a nie obowiązek. Postępowanie z udziałem wspólnoty mieszkaniowej prowadzi się m.in. w tym celu, aby uniknąć prowadzenia go z udziałem członków tej wspólnoty, których interes prawny ona wyraża, co oczywiście nie wyłącza zgłoszenia udziału w postępowaniu przez członka wspólnoty z powołaniem się na jego własny, odmienny interes prawny. Skoro zaś przyjmuje się udział w postępowaniu jako strony jednostki organizacyjnej, to pierwszy obowiązkiem organu jest ustalenie i udokumentowanie w aktach sprawy sposobu reprezentacji tej strony.

Jeżeli w budynku mieszkalnym funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa, to ona jest podmiotem właściwym do doręczenia decyzji w sprawie jej dotyczącej. Doręczenie decyzji poszczególnym członkom Wspólnoty zamiast Wspólnocie Mieszkaniowej reprezentowanej przez zarząd powoduje, iż odwołanie od takiej decyzji jest niedopuszczalne, gdyż nie weszła do obrotu prawnego, a więc pomimo, że została wydana nie została stronie doręczona lub ogłoszona.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Wspólnota mieszkaniowa: prawa i obowiązki
4.9 (98.89%) 18 vote[s]

Dodaj komentarz