Ustalenie i zapłata wynagrodzenia za roboty budowlane oraz prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego

Ustalenie i zapłata wynagrodzenia za roboty budowlane oraz prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego

Dla prawidłowości ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, wartość ta musi być aktualna. Zmiany rynkowe, wahania kursu walut, inflacja mogą znacząco wpływać na wartość przedmiotu zamówienia. Z tego względu ustawodawca zdecydował, że ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nie powinno być dokonane później niż na 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, zaś nie później niż na 6 miesięcy – w odniesieniu do robót budowlanych. Ustalenie wartości zamówienia w tym okresie stwarza domniemanie aktualności szacowania.

Gdy zamawiający po dokonaniu szacowania wartości zamówienia nie zdąży wszcząć postępowania w terminie trzech (i odpowiednio sześciu) miesięcy. Wówczas zachodzi konieczność aktualizacji szacunku lub dokonania nowej czynności szacowania.

W przypadku robót budowalnych, gdy wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, należy zweryfikować, czy poszczególne ceny i wskaźniki nie uległy zmianie. Natomiast w sytuacji, gdy szacunkową wartość ustalono w oparciu o rozeznanie rynku, konieczne będzie ponowne przesłanie zapytań do wykonawców.

Termin zapłaty wynagrodzenia

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Zapłata wynagrodzenia za roboty budowlane

W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę:

1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych - zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

Przewidziane zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia dotyczy jedynie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Ustalenie i zapłata wynagrodzenia za roboty budowlane oraz prace budowlane wykonane w trybie zamówienia publicznego
5 (100%) 63 vote[s]

Dodaj komentarz