Umowa o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego: ustanowienie,  wkład budowlany i rozwiązanie

Umowa o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego: ustanowienie, wkład budowlany i rozwiązanie

Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;

5) inne postanowienia określone w statucie.

Członek wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. O sposobie ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego lub budowlanego decydują postanowienia statutowe. Jeżeli według statutu spółdzielni mieszkaniowej wysokość tych wkładów uzależniona jest od kosztów wykonania zadania inwestycyjnego, to wówczas członek takiej spółdzielni nie może domagać się określenia obciążającego go wkładu (mieszkaniowego lub budowlanego) stosownie do wysokości kosztów budowy jedynie części tego zadania, np. tylko budynku, w którym znajduje się jego mieszkanie. Spółdzielnia mieszkaniowa może zmieniać własne uchwały, także dotyczące zasad rozliczeń kosztów budowy. Nie dowolnie jednak, ale według kryteriów czytelnych i zrozumiałych dla wszystkich członków.

Pkt 2 i 3 nie dotyczą członków, którzy zawierają umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w wypadku zadań nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

Umowa z członkiem w sprawie budowy domu jednorodzinnego powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości spółdzielni, na której będzie (jest) realizowana budowa domów jednorodzinnych (zabudowa mieszana) ze wskazaniem tytułu (własność, użytkowanie wieczyste) oraz księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości;

2) oznaczenie powierzchni i numeru ewidencyjnego działki, na której spółdzielnia zobowiązuje się wybudować dom jednorodzinny dla członka;

3) oznaczenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego oraz sposobu ustalania udziału członka w kosztach urządzeń wspólnych (m.in. kosztach wspólnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych, ogrzewczych i innych, dróg dojazdowych, placów zabaw lub urządzeń sportowych, ogrodzenia osiedla);

4) określenie powierzchni, liczby i oznaczenia pomieszczeń domu jednorodzinnego, standardu wykończenia obciążającego spółdzielnię oraz zasad ponoszenia kosztów wyposażenia dodatkowego;

5) określenie terminu realizacji inwestycji, w szczególności terminu wybudowania domu jednorodzinnego członka i urządzeń wspólnych, koniecznych do zamieszkania w wybudowanym domu, warunków i terminów odbioru oraz wyrażenia zgody na zamieszkanie członka (objęcia domu), a także terminu przeniesienia własności domu i działki na rzecz członka;

6) określenie sposobu zarządu osiedlem domów jednorodzinnych po przewłaszczeniu;

7) określenie udziałów (lub sposobu ich ustalania) członka w nieruchomości wspólnej;

8) określenie sposobu, terminu i warunków wnoszenia przez członka zaliczek na wkład budowlany przypadający na budowany dla niego dom jednorodzinny (wraz z prawem do działki, terenów i urządzeń wspólnych) oraz uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni.

Z chwilą zawarcia umowy powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu,

zwane dalej "ekspektatywą odrębnej własności lokalu". Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu

w wyniku jej wypowiedzenia przez członka spółdzielni lub spółdzielnię.  Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy, czyli

1) zobowiązaniu członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;

2) innych postanowień określonych w statucie,

bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu

najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.  Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

Wielość uprawnionych do lokalu będzie z reguły występować w wypadku:

1) śmierci członka lub jego małżonka i spadkobrania na rzecz kilku osób,

2) zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu na rzecz kilku osób.

Wyodrębniona własność lokalu skutkuje tym, że właścicielowi przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Jeżeli nie umówiono się inaczej w umowie o budowę lokalu, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta

przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Umowa o budowę lokalu lub domu jednorodzinnego: ustanowienie, wkład budowlany i rozwiązanie
5 (100%) 11 vote[s]

Dodaj komentarz