Umowa o prace projektowe przy budowie architekta

Umowa o prace projektowe przy budowie architekta

Umowy o prace projektowe nazywa się również umowami o wykonanie projektu architektonicznego, umowami o wykonanie prac projektowych, umowami o wykonanie projektu budowlanego, umowami o wykonanie dokumentacji projektowej, umowami o przygotowanie projektu budowlanego, umowami o wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego, umowami o wykonanie projektów wykonawczych oraz umowy o roboty budowlane, należą do najważniejszych umów o wykonawstwo budowlane.

W procesie budowlanym umowy o prace projektowe zawierane są w różnych wariantach umownych, w zależności od tego, kogo obciąża obowiązek dostarczenia dokumentacji projektowej w umowie o roboty budowlane, w umowie o generalne wykonawstwo bądź w umowie o generalne realizatorstwo robót budowlanych. Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia wymaganej przez właściwe przepisy dokumentacji projektowej. Stąd z reguły umowy o prace projektowe zawierane są wówczas pomiędzy zamawiającym (inwestorem) a jednostką projektowania (architektem). To samo dotyczy sytuacji, gdy inwestor zawiera kompleksową umowę z jednostką projektowania.

Zakres prac projektowych

Przez umowę o prace projektowe projektant (architekt, generalny architekt, biuro projektowe, pracownia projektowa będące osobą prawną, spółka prawa handlowego) zobowiązuje się do wykonania przewidzianych w umowie prac (dzieła), zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, standardami projektowania, obowiązującymi przepisami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej oraz zasadami etyki zawodu architekta, a zamawiający, będący inwestorem (lub wykonawcą budowlanym, generalnym wykonawcą, generalnym realizatorem) zobowiązuje się do ich odbioru i zapłaty wynagrodzenia. Do prac projektowych zalicza się studia i analizy przedprojektowe, sporządzane w zależności od postanowień umowy przez projektanta lub zamawiającego. Obejmują one ocenę lokalizacji planowanej inwestycji, ocenę uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych, ocenę dostępności komunikacyjnej, dostępności infrastruktury, ocenę zapotrzebowania mediów, ocenę ekonomicznej opłacalności inwestycji, analizy akustyczne, analizę warunków posadowienia, analizy oddziaływania na środowisko, wstępny harmonogram prac projektowych i realizacji inwestycji, itp.

Zobowiązanie projektanta może być ograniczone do określonego stadium projektowania, a zatem np. tylko do fazy przedprojektowej i projektu koncepcyjnego, polegającej, najogólniej rzecz biorąc, na opracowaniu koncepcji rozwiązań architektonicznych, bądź do wykonania projektu budowlanego obejmującego projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, bądź wreszcie do sporządzenia projektu budowlanego łącznie lub oddzielnie z projektami wykonawczymi. Zakres wzajemnych zobowiązań w tym przedmiocie określają postanowienia umowy o prace projektowe.

Zapłata za prace projektowe

Wynagrodzenie za prace projektowe strony mogą określić w umowie w formie ryczałtu lub na podstawie kalkulacji uzasadnionych kosztów wynagrodzenia pracy projektowej. Wynagrodzenie ustala się w formie ryczałtu szacunkowego kosztu inwestycji. Uzgodniona kwota wynagrodzenia obejmuje całkowity koszt dokumentacji projektowej oraz koszt nadzoru autorskiego, niezbędnych do zrealizowania inwestycji i przekazania jej do użytkowania, na podstawie danych znanych projektantowi przed zawarciem umowy. Wynagrodzenie tak ustalone ma pełne skutki ryczałtu, a więc wykonawca projektu nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia poza wypadkami, kiedy zamawiający zmienia dane wyjściowe lub informacje i wytyczne projektowania w taki sposób, że powoduje to wzrost kosztów opracowania. Zmiany takie uzasadniają również roszczenie o zmianę umówionego terminu wykonania projektu. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie w formie ryczałtu, projektant może żądać także jego podwyższenia, gdy wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby jej rażącą stratą. Strony określają w umowie wysokość rażącej straty uzasadniającej żądanie podwyższenia wynagrodzenia. W razie określenia wynagrodzenia według rzeczywistych kosztów inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego (wynagrodzenie kosztorysowe) projektant może żądać jego podwyższenia, jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania prac dodatkowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Umowa o prace projektowe przy budowie architekta
5 (100%) 91 vote[s]

Dodaj komentarz