Umowa o nadzór inwestorski przy budowie

Umowa o nadzór inwestorski przy budowie

Nadzór autorski może być ustanowiony przez samego inwestora, a także taki obowiązek może nałożyć na inwestora odpowiedni organ wydający pozwolenie na budowę. Celem nadzoru autorskiego jest kontrolowanie, czy wykonywane roboty budowlane są realizowane zgodnie z projektem, a także rozstrzyganie, czy możliwe jest wprowadzenie rozwiązań innych niż przewidziane w projekcie, jeśli takowe zgłasza kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Nadzór inwestorski ustanawia inwestor, jeśli nie posiada odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji lub doświadczenia dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. Możliwe jest również, że w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, odpowiedni organ wydając decyzję o pozwoleniu na budowę zobowiąże w niej inwestora do ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

Ze względu na charakter prowadzonych robót budowlanych, odpowiadających różnym specjalnościom techniczno-budowlanym, może być konieczne ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności. Sytuacja taka ma miejsce zazwyczaj w przypadku wykonywania dużych i skomplikowanych obiektów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie. Jego podstawowym celem jest działanie na rzecz inwestora. Część z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, poza zabezpieczeniem interesów inwestora, chroni również interes publiczny. Do zabezpieczeń interesów inwestora należy zaliczyć mianowicie sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, a także potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. Do ochrony interesów inwestora oraz interesu publicznego należy: sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ze względu na to, że leżą one w interesie właścicieli (użytkowników) nieruchomości sąsiednich oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, co związane jest z zapobieganiem katastrofie budowlanej (ochrona zdrowia i życia ludzkiego).

Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od kierownika budowy wykonania jego poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Dodatkowym jego uprawnieniem jest żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Czynności prawne dokonane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w granicach umocowania pociągają za sobą skutki prawne wprost dla inwestora. Nie może on natomiast podejmować czynności prawnych wykraczających poza umocowanie oraz powodujących dodatkowe nieprzewidziane umową o realizację inwestycji zobowiązania finansowe inwestora . Jeśli dokona takiej czynności bez umocowania lub przekraczając jego zakres, ważność takiej czynności zależy od potwierdzenia jej przez inwestora.

Umowę o nadzór inwestorski należy zaliczyć do umów o świadczenie usług, do której zastosowanie będą miały przepisy o zleceniu.  Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową starannego działania. Zgodnie z najczęściej przedstawianymi w doktrynie poglądami, zobowiązanie starannego działania i rezultatu wyodrębnia się ze względu na treść i cel świadczenia . Zobowiązanie starannego działania charakteryzuje się tym, że dłużnik obowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu osiągnięcia zamierzonego przez wierzyciela rezultatu. Natomiast w zobowiązaniach rezultatu dłużnik przyjmuje na siebie obowiązek osiągnięcia rezultatu ściśle oznaczonego przy zawarciu umowy31 . Odnosząc to do umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru ma jedynie pełnić nadzór nad realizacją inwestycji, co nie prowadzi do powstania określonego rezultatu.

W procesie budowlanym osiągnięcie rezultatu w postaci wykonania określonych robót, w szczególności oddania obiektu, stanowi przede wszystkim zobowiązanie projektanta i wykonawcy, zaś inspektor nadzoru inwestorskiego jedynie czuwa nad prawidłowym wykonaniem tych robót. To zaś powoduje, że inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności objętych umową, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za cele, które na podstawie tej umowy miały być osiągnięte, chyba że ich nieosiągnięcie było wynikiem jego nienależytego działania .

Nienależyte wykonywanie czynności przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót może prowadzić do nieujawnienia w toku wykonawstwa wad, czego dalszym następstwem będzie nieusunięcie ich przez wykonawcę. Inwestor chcący dochodzić naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o nadzór powinien udowodnić, na czym polegało niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez inspektora nadzoru oraz poniesioną szkodę. Od takiego obowiązku sprawujący nadzór może się uwolnić, jeśli udowodni, że szkoda powstała w wyniku okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, a przede wszystkim jeśli wykaże, że dołożył należytej staranności przy wykonywaniu czynności nadzoru (np. poprzez wykazanie, że nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu ujawnienia się wad dopiero po przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania i niemożliwości wykrycia ich w trakcie dokonywania odbioru) .

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Umowa o nadzór inwestorski przy budowie
5 (100%) 105 vote[s]

Dodaj komentarz