Umowa o budowę spółdzielczego lokalu

Umowa o budowę spółdzielczego lokalu

Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka zawierana jest wyłącznie z członkiem, zatem w chwili jej zawierania osoba zainteresowana powinna już być członkiem spółdzielni (a nie np. uzyskiwać członkostwo dopiero po wybudowaniu lokalu). Umowa taka jest zawierana w formie pisemnej, gdyż inaczej jest nieważna, ale nie postawiono wymogu, aby przy jej zawieraniu dochowana została forma aktu notarialnego. Umowa powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) inne postanowienia określone w statucie.

Wszelkie zobowiązania dotyczące tego, za co członek ma płacić (także związane z innymi zobowiązaniami spółdzielni), mają wynikać wprost z umowy. Zatem spółdzielnia nie może żądać od członka w związku z budową lokalu pokrywania jakichkolwiek kosztów nieujętych w umowie o budowę lokalu ani kosztów w wysokości większej, niż to wynika z umowy o budowę lokalu - jeżeli w umowie takiej uzgodniono nie tylko rodzaj, ale i wysokość lub np. udział albo procentową partycypację członka w określonych kosztach (choć ustalanie tego w umowie o budowę lokalu nie jest obowiązkowe). Do kosztów zadania inwestycyjnego (którymi członek zostanie obciążony w części przypadającej na jego lokal) mogą też zostać zaliczone koszty wykonania sieci zewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania lokalu mieszkalnego.

Członek wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Regulacja ta ma na celu zdyscyplinowanie spółdzielni, które niejednokrotnie dokonywały ostatecznego rozliczenia kosztów z dużym opóźnieniem. Wobec czego członkowie czasem oczekiwali nawet kilka lat na takie rozliczenie, przy czym w tym okresie koszty mogły rosnąć.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Umowa o budowę spółdzielczego lokalu
5 (100%) 21 vote[s]

Dodaj komentarz