Tymczasowy obiekt budowlany w prawie budowlanym

Tymczasowy obiekt budowlany w prawie budowlanym

Przepis art. 3 pkt 5 prawa budowlanego wprowadza definicję tymczasowego obiektu budowlanego. Zgodnie z definicją tymczasowe obiekty budowlane stanowią szczególną odmianę tych obiektów, wyróżnioną ze względu na dwa zespoły cech. Należy podkreślić, że ze względu na treść definicji "obiektu budowlanego" oraz oddzielne umieszczenie definicji "tymczasowych obiektów budowlanych", wyodrębnienie "budynków", "budowli" i "obiektów małej architektury" nastąpiło według innego kryterium niż "tymczasowych obiektów budowlanych". Z brzmienia przepisu art. 3 pkt 1 prawa budowlanego wynika, że wyliczenie to ma charakter wyczerpujący – zatem każdy obiekt budowlany możemy zaliczyć do którejś z trzech wymienionych kategorii, tzn. budynków, budowli i obiektów małej architektury. W takim znaczeniu odrębnej kategorii obiektów budowlanych nie tworzą "tymczasowe obiekty budowlane". Te ostatnie są bowiem pewną odmianą wszystkich obiektów budowlanych, wobec czego również w kategoriach budynków, budowli czy obiektów małej architektury mogą się mieścić takie, które spełniają te cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi.

Omawiana definicja wskazuje na dwa zespoły cech, które przesądzają o uznaniu obiektów budowlanych za "tymczasowe". Pierwszą kategorię tworzą obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Drugą kategorię obiektów tymczasowych tworzą obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, takie jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Wyliczenie drugiej z wymienionych kategorii tymczasowych obiektów budowlanych nie ma charakteru zamkniętego. Te dwa zespoły cech nie muszą być spełnione kumulatywnie, aby uznać obiekt budowlany za tymczasowy (tj. albo cechę niepołączenia trwałego z gruntem albo cechę czasowości użytkowania).

Pierwsza kategoria tymczasowych obiektów budowlanych to takie, co do których inwestor zakłada, iż okres ich użytkowania w danym miejscu będzie krótszy niż trwałość techniczna. Założenie to nie może mieć wyłącznie charakteru subiektywnego. Taka cecha obiektu budowlanego wynika z projektu budynku, jego konstrukcji, zastosowanych materiałów i technologii. Zatem elementy przygotowania i wykonania inwestycji wskazują, że dany obiekt jest przeznaczony do czasowego użytkowania. Co więcej, cechy obiektu budowlanego oraz zamiar inwestora wskazują, że przed zaistnieniem stanu technicznego obiektu, który jest uznawany za jego zużycie, nastąpi przeniesienie go w inne miejsce lub rozbiórka (usunięcie). Nie można wykluczyć jednak późniejszej zmiany zamiaru inwestora, właściciela obiektu, zarządcy, jednak w sytuacji, gdy taki fakt nastąpi, podmiot mający interes prawny w pozostawieniu obiektu na trwałe, będzie zobowiązany do uzyskania odpowiedniego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, uprawniającego do uznania obiektu za trwały, a więc w istocie do zmiany charakteru użytkowania tego obiektu.

Do drugiej kategorii tymczasowych obiektów budowlanych należą takie obiekty, które charakteryzują się tym, że są niepołączone trwale z gruntem. Cechę trwałości związania z gruntem należy oceniać nie tylko poprzez niemożliwość łatwego przeniesienia obiektu (oderwania go od gruntu), ale także poprzez to czy wielkość obiektu, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania. Obiekty te zostały w ustawie wymienione jedynie przykładowo, co powoduje, że będą się zaliczały do tych obiektów także inne, posiadające podobne właściwości, np. wiaty czy domki letniskowe niebędące budynkami. Dokonywanie oceny, czy dany obiekt budowlany należy do tej kategorii tymczasowych obiektów budowlanych wymaga, aby okoliczności faktyczne, zamiar inwestora, a zwłaszcza treść projektu budowlanego podlegały każdorazowo ocenie organu architektoniczno-budowlanego w kwestii spełnienia warunku nietrwałego związania z gruntem. Ze względu na niezbędną cechę "trwałego związania z gruntem" budynki nie mogą się zaliczać do tej kategorii tymczasowych obiektów budowlanych.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Pamiętajmy, że pracami przygotowawczymi są zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Tymczasowy obiekt budowlany w prawie budowlanym
5 (100%) 72 vote[s]

Dodaj komentarz