Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i wkład budowlany

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i wkład budowlany

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest tylko ograniczonym prawem rzeczowym. Inaczej mówiąc, jest to prawo majątkowe ustanowione na rzeczy cudzej tj. na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności spółdzielni. Toteż lokale znajdujące się w domach spółdzielczych oddane członkom na podstawie własnościowego prawa do lokalu nie stanowią przedmiotu własności członków, lecz są własnością spółdzielni. W konsekwencji - jest prawem węższym (słabszym) od prawa własności. Własności głosi, iż właścicielowi wolno z rzeczą zrobić wszystko - z wyjątkiem tego, czego prawo zabrania. Natomiast osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe, jest ograniczona do tych uprawnień, jakie przyznaje jej ustawodawca. Otóż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych uprawnia członka spółdzielni do używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zbywalne, a także dziedziczne (przechodzi na spadkobierców ustawowych lub testamentowych), podlega egzekucji za długi członka oraz istnieje możliwość założenia dla niego odrębnej księgi wieczystej i obciążenia go innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, a w szczególności hipoteką służącą do zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych.

Odmiennie niż prawo własności lokalu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wiąże się z zobowiązaniami uprawnionego związanymi z działalnością spółdzielni oraz obciążeniami ustanawianymi przez spółdzielnię na jej majątku. W związku z tym podmiot spółdzielczego prawa do lokalu ponosi ryzyko ekonomiczne związane z funkcjonowaniem spółdzielni, obejmujące wszelkie działania spółdzielni, również te, które nie muszą w sposób bezpośredni wiązać się z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni,

w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, regułę powyższą stosuje się odpowiednio.

Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie

przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności. Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i wkład budowlany
4.9 (98.57%) 14 vote[s]

Dodaj komentarz