Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są odrębnymi od dokumentacji projektowej opracowaniami, służącymi do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Stanowią one opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Skład specyfikacji uzależniony jest od stopnia skomplikowania robót budowlanych.

W części ogólnej powinny znaleźć się podstawowe, ogólne dane dotyczące robót budowlanych, tj. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego, przedmiot i zakres robót budowlanych, wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, informacje o terenie budowy, odpowiednie nazwy i kody CPV, a także określenia podstawowe.Prawo budowlane Poznań

Elementem specyfikacji są również: wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością; wymagania dotyczące środków transportu; wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; opis sposobu odbioru robót budowlanych; opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
5 (100%) 67 vote[s]

Dodaj komentarz