Ujęcie wody, przyłącze, rury, kanalizacja i odprowadzenie ścieków z nieruchomości

Ujęcie wody, przyłącze, rury, kanalizacja i odprowadzenie ścieków z nieruchomości

Usytuowanie na działce budowlanej ujęć wody, urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków oraz odpadów stałych powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z przepisami dotyczącymi ochrony gruntu, wód i powietrza. Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Niedopuszczalne jest przeznaczanie w planie działek pod zabudowę mieszkaniową, a równocześnie nierozwiązanie problemu ścieków bytowych dla planowanych domów do czasu zaprowadzenia kanalizacji sanitarnej na danym obszarze. Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. Spełnienie warunków określonych w wyżej nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowę budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi, jeżeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań.

Czerpanie wody spoza działki

Dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę zagrodową lub rekreacji indywidualnej działki budowlanej, która nie może być zaopatrzona w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci lub własnego ujęcia, pod warunkiem zapewnienia możliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć położonych poza granicami działki.

Kanalizacja deszczowa

Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wody opadowe z kilku budynków, to obiekt budowlany, na którego wybudowanie wymagane jest pozwolenie na budowę.  W przypadku braku wymaganego pozwolenia na budowę organ ma prawo nakazać właścicielom nieruchomości rozbiórkę obiektu budowlanego, zarówno będącego w budowie, jak i wybudowanego. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Likwidacja skutków szkodliwych działań związanych z odprowadzaniem wód

Likwidacja skutków szkodliwych działań ze strony właściciela gruntu (obiektu budowlanego) związanych z odprowadzaniem wód opadowych należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego, które to dysponują odpowiednimi środkami zmierzającymi do doprowadzenia terenu lub obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami (art. 48-51, art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy). Zatem organy te, w zakresie należnych im kompetencji obowiązane są rozpatrzyć żądanie strony co do istoty i po jego przeanalizowaniu wydać decyzję zawierającą rozstrzygnięcie merytoryczne, również w przypadku braku przesłanek do uwzględnienia żądania strony.

Jeżeli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ustali, że wykonane przez strony utwardzenie terenu działki mogło wpłynąć na zmianę naturalnego spływu wód opadowych to prawidłowym jest w oparciu o te ustalenia nałożenie na stronę, na mocy art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, obowiązku wykonania wzdłuż granicy działki korytek odprowadzających wody opadowe do kanalizacji deszczowej czy ogólnospławnej bądź też na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, wraz z ustaleniem terminu wykonania tych robót.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Ujęcie wody, przyłącze, rury, kanalizacja i odprowadzenie ścieków z nieruchomości
5 (100%) 53 vote[s]

Dodaj komentarz