Prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy

Prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy:

I) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

II) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

III) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;

lub zgłoszenie przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.

Wyliczenie przez ustawodawcę czynności uznawanych za rozpoczęcie budowy ma także to znaczenie, że w przypadku budowy, która wymaga pozwolenia na budowę, inwestor powinien powstrzymać się z wykonaniem tych czynności do czasu, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie stanie się ostateczna. Roboty budowlane, a więc także budowę, można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonanie zatem jednej z czynności uznawanych za rozpoczęcie budowy, zanim decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, może być uznane za samowolę budowlaną. Przystąpienie przez inwestora do robót budowlanych bez zachowania ustawowych stanowi wykroczenie, które jest karane karą grzywny .

Jeśli rozpoczęciem budowy są również czynności przygotowawcze to do robót rozbiórkowych zaliczyć należy także usunięcie gruzu, związane z uporządkowaniem terenu rozbiórki. Nie można uznać, że ponowne ustawienie na terenie budowy rusztowania wyłącznie po wcześniejszym jego zdemontowaniu stanowi już inny obiekt, wobec którego należy prowadzić nowe postępowanie ponieważ w dalszym ciągu mamy w tej sprawie do czynienia z obiektem wobec którego nakazano rozbiórkę. Dokonane działania mające na celu częściowe wyrównanie terenu można zakwalifikować do prac przygotowawczych wskazanych tj. niwelacji terenu. 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy
5 (100%) 11 vote[s]

Dodaj komentarz