Rozbiórka nieruchomości, budynku czy obiektu budowlanego wykonywa metodą wybuchową

Rozbiórka nieruchomości, budynku czy obiektu budowlanego wykonywa metodą wybuchową

Roboty strzałowe nie mogą stanowić zagrożenia dla interesów osób trzecich, w szczególności narażać te osoby na utratę życia lub zdrowia oraz powodować uszkodzenia lub zniszczenia obiektu bądź innej rzeczy znajdującej się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego, a także powodować niekorzystne, trwałe zmiany w środowisku naturalnym.

Przy projektowaniu i wykonywaniu robót strzałowych należy uwzględniać szkodliwe skutki detonacji ładunków wybuchowych, spowodowane w szczególności:

1) falą nadciśnienia,

2) drganiami parasejsmicznymi,

3) rozrzutem odłamków,

4) bezpośrednim upadkiem rozbieranego obiektu budowlanego,

5) zapyleniem,

6) oddziaływaniem toksycznym i termicznym,

zwane dalej "zagrożeniami".

Wpływ zagrożeń należy uwzględniać poprzez ustalenie:

1) strefy zagrożenia dla ludzi;

2) strefy zagrożenia dla obiektu budowlanego, obejmującej:

a) strefę zagrożenia falą parasejsmiczną,

b) strefę zagrożenia powietrzną falą nadciśnienia,

c) strefę zagrożenia rozrzutem odłamków,

d) strefę bezpośredniego zagrożenia powaleniem obiektu budowlanego.

Strefy zagrożeń powinny być ustalane z uwzględnieniem sposobu prowadzenia robót strzałowych, technologii stosowanych zabezpieczeń oraz odporności obiektu budowlanego, znajdującego się w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego, na poszczególne rodzaje zagrożeń, a także bezpieczeństwa ludzi, na podstawie odrębnych przepisów, Polskich Norm, wiedzy technicznej i praktyki.

Roboty strzałowe mogą obejmować

cały obiekt budowlany, jego część lub element. Roboty strzałowe wykonywane na części lub pojedynczym elemencie obiektu budowlanego nie mogą powodować uszkodzeń zagrażających stateczności i nośności pozostałych części lub elementów obiektu budowlanego.

Roboty strzałowe wykonuje się na podstawie

dokumentacji strzałowej. Roboty strzałowe w obiekcie budowlanym, dla którego nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenie, mogą być wykonywane na podstawie metryki strzałowej.

Dokumentacja strzałowa powinna określać w szczególności:

1) opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do wykonania robót strzałowych;

2) sposób wykonania robót strzałowych dla dokonania rozbiórki obiektu budowlanego wraz z niezbędnymi obliczeniami wytrzymałościowymi;

3) rodzaje zagrożeń, ich oddziaływanie na ludzi i obiekty budowlane znajdujące się w otoczeniu rozbiórki oraz możliwość ograniczenia tych zagrożeń;

4) warunki prowadzenia robót strzałowych oraz rodzaje przewidzianych do użycia środków strzałowych;

5) rozmiary i masę brył gruzu powstających po robotach strzałowych;

6) warunki zachowania bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych.

Po wykonaniu robót strzałowych dokumentację strzałową lub odpowiednio metrykę strzałową włącza się do dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja strzałowa powinna być dołączona do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub do zgłoszenia właściwemu organowi..

Metryka strzałowa powinna zawierać

dane techniczne niezbędne dla wykonania robót strzałowych, w szczególności określać rozmieszczenie i budowę poszczególnych ładunków wybuchowych, ich wielkość oraz sposób połączeń w sieci strzałowej. Metryka strzałowa powinna być sporządzana, w zależności od potrzeb, dla całego obiektu budowlanego, poszczególnych jego części lub elementu.

Inwestor zawiadamia pisemnie, na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem, o terminie wykonania robót strzałowych

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, komendanta Policji właściwego dla miejsca rozbiórki, właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości, a także, w miarę potrzeby, komendanta Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca rozbiórki oraz komendanta straży gminnej (miejskiej).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót strzałowych należy

zapewnić opuszczenie strefy zagrożenia dla ludzi przez osoby trzecie oraz usunięcie z tej strefy rzeczy ruchomych narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie.  W czasie wykonywania robót strzałowych strefa zagrożenia dla ludzi powinna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, w szczególności przez posterunki, patrole i blokady. Jeżeli przewidywana energia wybuchu ładunków wybuchowych detonowanych w jednej serii lub przewidywana energia upadku mas przekracza 100 MJ, a odległość otaczających obiektów budowlanych do najbliżej położonego miejsca odpalania ładunków wybuchowych lub przewidywanego upadku mas jest mniejsza niż 100 m, na obiektach tych dokonuje się pomiarów drgań generowanych detonacją materiału wybuchowego lub upadkiem mas oraz filmuje się kamerą wideo moment powalenia rozbieranego obiektu budowlanego, jego części lub elementu.

Do zadań kierownika robót strzałowych należy

zorganizowanie i kierowanie robotami strzałowymi zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę, dokumentacją strzałową lub metryką strzałową oraz z przepisami i Polskimi Normami, a w szczególności:

1) analizowanie dokumentacji strzałowej lub metryki strzałowej oraz potwierdzenie jej przyjęcia do wykonania poprzez złożenie podpisu;

2) zapewnienie wykonania robót strzałowych zgodnie z dokumentacją strzałową lub metryką strzałową, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w trakcie ich realizacji;

3) zgłaszanie do inwestora wniosku o wstrzymanie lub zmianę sposobu rozbiórki;

4) współpraca z kierownikiem budowy (rozbiórki) i inwestorem w zakresie organizacji ochrony terenu rozbiórki przed zagrożeniami;

5) wydawanie poleceń, w okresie od dostarczenia środków strzałowych na teren rozbiórki do chwili zakończenia robót strzałowych, wszystkim pracownikom znajdującym się na terenie rozbiórki;

6) sprawdzenie odłączenia od obiektu budowlanego, w którym prowadzone są roboty strzałowe, wszelkich instalacji sieci uzbrojenia terenu;

7) stwierdzenie przed rozpoczęciem strzelania opuszczenia strefy zagrożenia dla ludzi przez osoby trzecie;

8) bezpośredni nadzór nad osobami wykonującymi roboty strzałowe;

9) wyznaczenie miejsca tymczasowego składowania i sposobu zabezpieczenia środków strzałowych;

10) nadzór nad używaniem środków strzałowych;

11) kontrola poprawności wykonania technicznych środków zabezpieczających oraz sposobu zabezpieczenia dostępu do strefy zagrożenia dla ludzi;

12) zezwalanie na nadanie sygnałów ostrzegawczych i na dokonanie odpalania ładunków wybuchowych;

13) kontrola miejsca robót strzałowych po ich wykonaniu oraz zapewnienie usunięcia niewypałów;

14) zgłoszenie do odbioru zakończenia robót strzałowych;

15) dokumentowanie, w miarę potrzeby, w dzienniku rozbiórki przebiegu robót strzałowych;

16) potwierdzenie wpisem do dziennika rozbiórki, a jeżeli nie jest on wymagany - do metryki strzałowej wykonania robót strzałowych i braku niewypałów.

Teren rozbiórki, na którym prowadzone są roboty strzałowe, powinien być

wydzielony i ochraniany w sposób umożliwiający kontrolę poruszania się osób i pojazdów. Przy dojściach i drogach dojazdowych do terenu na wysokości nie mniejszej niż 2 m, powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze barwy żółtej z umieszczonymi napisami w kolorze czarnym.

Na terenie rozbiórki powinno być wyznaczone miejsce tymczasowego składowania środków strzałowych.

Miejsce tymczasowego składowania środków strzałowych powinno być zlokalizowane z dala od tras komunikacyjnych terenu rozbiórki, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i ochronę sąsiedniego terenu, zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.

W czasie wykonywania robót strzałowych stosuje się sygnały ostrzegawcze, których znaczenie określają przepisy prawa geologicznego i górniczego.

Urządzenia, instalacje i inne niż konstrukcyjne elementy budowlane,

mogące powodować obniżenie bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych, powinny być usunięte z obiektu budowlanego.

Definicje

Ładunek wybuchowy, to określona masa materiału wybuchowego przygotowaną do jednorazowej detonacji;

Powalenie, to upadek obiektu budowlanego, jego części albo elementu w określonym kierunku lub w miejscu;

Sygnały ostrzegawcze, to system znaków dźwiękowych i wizualnych służących do przekazania informacji o poszczególnych etapach realizacji robót strzałowych;

Środki strzałowe, to materiały wybuchowe oraz środki techniczne, zawierające materiały wybuchowe, służące do zainicjowania detonacji ładunku wybuchowego;

Strefa zagrożenia dla obiektu budowlanego, to obszar oddziaływania zagrożeń mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbiórki;

Strefa zagrożenia falą parasejsmiczna, to obszar zaburzeń gruntu powodujący szkodliwe drgania obiektu znajdującego się w sąsiedztwie rozbieranego obiektu budowlanego, spowodowany wybuchem lub upadkiem mas;

Strefa zagrożenia powietrzną falą nadciśnienia, to obszar, w którym nadciśnienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla obiektu znajdującego się w sąsiedztwie terenu rozbieranego obiektu budowlanego;

Strefa zagrożenia rozrzutem odłamków, to obszar wyznaczany zasięgiem maksymalnego rozrzutu odłamków rozbieranego obiektu budowlanego;

Strefa bezpośredniego zagrożenia powaleniem obiektu budowlanego, to obszar wyznaczany maksymalnym zasięgiem możliwego powalenia rozbieranego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem powalenia w kierunku innym niż projektowany;

Techniczne środki zabezpieczające, to urządzenia i środki techniczne służące do ograniczenia zagrożeń, w szczególności: osłony, rowy, wały, odciągi, obejmy, poduszki, ekrany.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rozbiórka nieruchomości, budynku czy obiektu budowlanego wykonywa metodą wybuchową
5 (100%) 12 vote[s]

Dodaj komentarz