Rozbiórka budynku, budowli czy nieruchomości przy samowoli budowlanej

Rozbiórka budynku, budowli czy nieruchomości przy samowoli budowlanej

Właściwy organ nakazuje w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy:

I) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

II) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

III) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;

albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

Nakaz rozbiórki powinien wynikać z decyzji ostatecznej, wówczas powinien być wykonany przez samego adresata decyzji bądź przez kogoś innego na jego zlecenie albo w drodze środków przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wykonanie zastępcze), w którym wierzycielem i organem egzekucyjnym jest właściwy organ nadzoru budowlanego. Obowiązek likwidacji skutków samowoli budowlanej nie ulega przedawnieniu ani też nie wygasa w następstwie zbycia obiektu budowlanego (nieruchomości) na rzecz innych osób czy też przekształceń osób prawnych lub innych podmiotów będących stronami postępowania administracyjnego.

Nie ma przeszkód, aby nakazać rozbiórkę części obiektu w sytuacji, gdy jest to część obiektu na tyle samodzielna, jak i niezależna od pozostałej części obiektu wybudowanego zgodnie z prawem, że może być rozebrana bez istotnej ingerencji w pozostałą część obiektu budowlanego. Tym samym nakaz rozbiórki może być orzeczony do części budynku wówczas, gdy ta samowolnie wybudowana część da się wydzielić z całości obiektu bez uszczerbku dla pozostałej jego części. Organ nadzoru urbanistyczno-budowlanego nie może orzekać o nakazaniu rozbiórki części budynku, wybudowanej bez wymaganego pozwolenia na budowę, jeżeli budowa dobudowanej części została podjęta po częściowej rozbiórce budynku i połączona z nim trwale w taki sposób, że ewentualna jej rozbiórka wymagałaby jednocześnie doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego. Orzekając rozbiórkę części obiektu budowlanego należy brać pod uwagę wykonalność tej decyzji z punktu widzenia warunków technicznych - możliwości dokonania rozbiórki bez zagrożenia bezpieczeństwa pozostałej części obiektu budowlanego (budynku), wykonanej zgodnie z prawem.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowanie nt. legalizacji  samowoli budowlanej tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rozbiórka budynku, budowli czy nieruchomości przy samowoli budowlanej
5 (100%) 14 vote[s]

Dodaj komentarz