Rolnik indywidualny jako uprawniony do kupna nieruchomości rolnej

Rolnik indywidualny jako uprawniony do kupna nieruchomości rolnej

Nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny, przy czym jeśli nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym będzie jeden z małżonków. Powyższe ograniczenie dotyczy również nabycia gospodarstwa rolnego. Ustawa czyni wyjątki od wskazanej reguły, stanowiąc, że nie znajdzie ona zastosowania w przypadku nabycia nieruchomości rolnej przez:

1) osobę bliską zbywcy ( zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione)

2) jednostkę samorządu terytorialnego,

3) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

4) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

5) parki narodowe, w razie zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody,

jak również, gdy nabycie następuje:

6) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,

7) przekroczenie granic sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku) lub wzniesienie budynku o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki,

8) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty niebędące rolnikami indywidualnymi oraz podmiotami wymienionymi w punktach 1–5 powyżej, jak również nabycie takiej nieruchomości w innych przypadkach niż wymienione w punktach 6–7 może nastąpić wyłącznie za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:

1) zbywcy, jeżeli wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez wyżej wskazane podmioty (tj. rolnika indywidualnego, osobę bliską, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, podmiot kościelny, park narodowy), jak również jeśli nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, a w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych,

2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która posiada kwalifikacje rolnicze (albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano określoną pomoc ze środków unijnych, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął), a także która daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej i zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, jaka wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

W przypadku gdyby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odmówił udzielenia powyższej zgody jest zobowiązany nabyć nieruchomość za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowym ograniczeniem nałożonym na nabywcę nieruchomości rolnej jest obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia nieruchomości, a jeśli nabywcą jest osoba fizyczna, wówczas powinna prowadzić to gospodarstwo osobiście. W wyżej wskazanym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom (np. w najem czy dzierżawę), z wyjątkiem losowych sytuacji, kiedy zgodę na taką czynność wyrazi sąd. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazy związane ze zbywaniem lub oddawaniem w posiadanie nieruchomości nie mają zastosowania, jeżeli nabywcami są wspomniane uprzywilejowane podmioty (osoba bliska, jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działająca na jego rzez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podmiot kościelny, park narodowy), jak również gdy nabycie następuje w wyniku dziedziczenia i zapisu windykacyjnego.

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę

Nabywca nieruchomości rolnej ma obowiązek prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej – prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie wskazanych 10 lat nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom, z wyłączeniem przypadków, gdy na takie nabycie lub oddanie w posiadanie wyrazi zgodę sąd na wniosek nabywcy uzasadniony przyczynami losowymi, niezależnymi od nabywcy. Reguły te odnoszą się także do nabycia gospodarstwa rolnego oraz spadku obejmującego gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną.

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz ograniczenia w dalszym zbywaniu lub oddawaniu w posiadanie  nie mają zastosowania, gdy nabywcą jest:

1) osoba bliska zbywcy;

2) jednostka samorządu terytorialnego;

3) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja oraz

4) osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania.

Maksymalna powierzchnia nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego

Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha obliczonej. W przypadku współposiadania nieruchomości rolnej przez nabywcę z osobami trzecimi, przy obliczaniu limitu 300 ha uwzględnia się jedynie nieruchomości rolne będące przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy. Ustawa nie daje przy tym jasnej odpowiedzi, czy w ramach wskazanego ogólnego limitu 300 ha należy uwzględniać nieruchomości rolne posiadane na podstawie innych tytułów prawnych niż własność, użytkowanie wieczyste oraz dzierżawa, a więc przykładowo, na podstawie użytkowania czy użyczenia. Wydaje się, że nie, choć jest to kwestia dyskusyjna. Limit 300 ha odnosi się także do nabycia: gospodarstwa rolnego oraz spadku obejmującego gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Rolnik indywidualny jako uprawniony do kupna nieruchomości rolnej
5 (100%) 55 vote[s]

Dodaj komentarz