Rokowania i negocjacje przy wywłaszczeniu nieruchomości, gruntu czy ziemi na cele publiczne

Rokowania i negocjacje przy wywłaszczeniu nieruchomości, gruntu czy ziemi na cele publiczne

Warunkiem przeprowadzenia postępowania wywłaszczeniowego jest m.in. niemożność nabycia nieruchomości w drodze umowy. Skoro tak, to przesłanka ta powinna być udokumentowana i uzewnętrzniona, dlatego należy przeprowadzić rokowania między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna. Przez rokowania należy niewątpliwie rozumieć wszelkie legalne (zgodne z prawem) czynności i działania prowadzące do zawarcia umowy. Rokowania (pertraktacje) nie oznaczają składania oświadczeń woli, mają one charakter przygotowawczy. Przedmiotem rokowań mogą być wszystkie możliwe składniki umowy.  Rokowania prowadzone przez pracowników urzędów, którzy nie mają należytego umocowania, nie przynoszą skutków prawnych i nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie, czy spełnione zostały przesłanki umożliwiające wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Prowadzenie rokowań na rzecz jednostki samorządu terytorialnego musi znajdować umocowanie w uchwale organu stanowiącego tej jednostki, dotyczącej zasad m.in. nabywania nieruchomości.

Obowiązek prowadzenia rokowań zostaje spełniony przez złożenie właścicielowi nieruchomości oświadczenia woli w rozumieniu prawa cywilnego o charakterze zaproszenia do prowadzenia rokowań w sprawie zawarcia stosownej umowy, w którym zostają określone warunki nabycia własności nieruchomości. Przy tym to podmiot, na którego rzecz ma nastąpić wywłaszczenie, powinien wystąpić z inicjatywą i zaproponować właścicielowi nieruchomości warunki, na jakich jest gotów nabyć daną nieruchomość przeznaczoną na realizację celu publicznego w drodze umowy.

Jeśli nie wszyscy współposiadacze rzeczowych praw do nieruchomości wyrażają zgodę na ich zbycie podmiotowi publicznoprawnemu, podmiot ten może nabyć udziały w prawie od osób, które chcą je zbyć, a pozostałe udziały nabyć w drodze zniesienia współwłasności lub w drodze wywłaszczenia. Jednak może także wywłaszczyć całą nieruchomość lub jej potrzebną na cel publiczny część, gdy brakuje zgody na zbycie prawa do całej nieruchomości. Rokowania mogą prowadzić zarówno do zawarcia umowy sprzedaży, jak i do zawarcia umowy zamiany nieruchomości

Przystąpienie do rokowań przez właściwy organ jest jego obowiązkiem. Takiego obowiązku nie ma jednak właściciel nieruchomości, która ma zostać wywłaszczona (dotyczy to także pozbawiania innych praw do nieruchomości).

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli wywłaszczenie dotyczy części nieruchomości, ogłoszenie zawiera również informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału tej nieruchomości.  Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Rokowania i negocjacje przy wywłaszczeniu nieruchomości, gruntu czy ziemi na cele publiczne
5 (100%) 36 vote[s]

Dodaj komentarz