Umowa roboty budowlane: niewykonanie i nienależyte wykonanie, odmowa przyjęcia, odstąpienie i opóźnienie

Umowa roboty budowlane: niewykonanie i nienależyte wykonanie, odmowa przyjęcia, odstąpienie i opóźnienie

Kiedy zamawiający może odmówić przyjęcia robót budowlanych

Zasadą jest, że jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru i sporządzić protokół z tej czynności. Skoro jednak zamawiający ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, to zamawiający może odmówić przyjęcia robót, jeżeli roboty te nie osiągnęły gotowości do odbioru, a więc w ogóle nie zostały wykonane, albo jeżeli wady tych robót są tego rodzaju, że uniemożliwiają wykorzystanie rezultatu robót zgodnie z przeznaczeniem. W sytuacji gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy obarczone są wadami, które uniemożliwiają normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbierają im cechy wyraźnie oznaczone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość mamy bowiem do czynienia z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane. Podkreślenia wymaga, że decydujące znaczenie ma charakter wad. Nie można uznać, że zamawiający może odmówić przyjęcia robót w przypadku dotknięcia tych robót jakimikolwiek wadami, skoro z chwilą odbioru zamawiający nabywa wobec wykonawcy wobec ich stwierdzenia roszczenia z tytułu rękojmi i ewentualnie gwarancji jakości, o ile taka była przewidziana w umowie.

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Jeżeli strony w umowie nie przewidziały inaczej, odstąpienie od umowy musi być poprzedzone wyznaczeniem drugiej stronie dodatkowego terminu do wykonania umowy z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu tego terminu strona będzie uprawniona do odstąpienia. Nie ma jednak przeszkód do odstąpienia bez wyznaczania tego terminu w sytuacji gdy kontrahent jednoznacznie odmówił wykonania. W wypadku odstąpienia od umowy o roboty budowlane odszkodowanie należne inwestorowi powinno naprawić szkodę wynikającą z niedokonanej wymiany ekwiwalentnych świadczeń wzajemnych określonych umową, mimo że utraciła ona moc ze skutkiem wstecznym. Szkoda obejmuje m.in. stratę spowodowaną koniecznością zastępczego zaspokojenia za wyższym wynagrodzeniem, jednak świadczenie zastępcze musi być takie samo lub zbliżone.

Niewykonanie, nienależyte (wadliwe) wykonywanie robót budowlanych a roszczenia

O niewykonaniu zobowiązania z reguły nie można mówić, jeżeli wykonawca wykonał roboty lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma charakter wad. Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość. Ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeżeli wykonawca na żądanie inwestora w wyznaczonym mu terminie nie zmieni wadliwego sposobu wykonania robót budowlanych, to inwestor nie może żądać upoważnienia przez sąd do powierzenia lub dalszego wykonania robót, skoro bez takiego upoważnienia jest uprawniony do zastępczego wykonania zobowiązania. Gdy przed odebraniem robót budowlanych inwestor stwierdzi wadliwe ich wykonanie to służy mu uprawnienie do żądania od wykonawcy zmiany sposobu wykonania robót w wyznaczonym terminie. Niewykonanie powyższego żądania i wykonywanie w dalszym ciągu robót w sposób wadliwy oznacza, iż wykonawca wykonuje swoje zobowiązanie w sposób nienależyty a inwestorowi służą uprawnienia szczególne tj. uprawnienie do odstąpienia od umowy lub uprawnienie powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Przyznanie takich szczególnych uprawnień inwestorowi w sytuacji wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania robót budowlanych oznacza, iż nie mają do tej sytuacji zastosowania przepisy ogólne o skutkach niewykonania zobowiązania. W razie nienależytego wykonania umowy ciężar dowodu braku okoliczności zwalniających od odpowiedzialności, ciąży na dłużniku.

Opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych

Wykonawca robót budowlanych nie odpowiada za niedotrzymanie umownego terminu zakończenia robót, jeśli opóźnienie spowodowane zostało przyczynami leżącymi po stronie inwestora. Sporządzony przez inwestora w tych warunkach protokół określający stan zaawansowania robót i wady wykonawstwa nie jest protokołem odbioru końcowego i nie wywołuje skutków prawnych właściwych dla tego rodzaju protokołu.

Użycie przez wykonującego przy robotach budowlanych wyrobów słabej, wadliwej, nieodpowiedniej jakości

Fakt zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów o właściwościach odbiegających od wymagań obowiązujących norm i aprobat technicznych lub niezgodnie z przeznaczeniem tych wyrobów nie jest - rzecz jasna - pozbawiony doniosłości prawnej. Stosownie do okoliczności danego wypadku może uzasadniać odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi lub nienależytego wykonania zobowiązania, a nawet z tytułu czynu niedozwolonego, nie powoduje jednak - sam przez się - nieważności zawartej umowy.

Polecam Państwa uwadze również nasze opracowania na temat:

  1. Umowa o roboty budowlane: zakres robót, podwykonawca, generalny wykonawca i zapłata
  2. Umowa o roboty budowlane: gwarancja i zabezpieczanie zapłaty, szkoda, wypadek, odbiór częściowy i zapłata
  3. Odszkodowanie i rękojmia za nienależyte albo niewykonanie robót budowlanych
  4. Umowa o roboty budowlane: inwestor, wykonawca, remont, odbiór i wynagrodzenie
  5. Budowa i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Umowa roboty budowlane: niewykonanie i nienależyte wykonanie, odmowa przyjęcia, odstąpienie i opóźnienie
5 (100%) 22 votes

Dodaj komentarz