Przerwanie zasiedzenia nieruchomości, gruntu lub ziemi

Przerwanie zasiedzenia nieruchomości, gruntu lub ziemi

Bieg zasiedzenia przerywa tylko taka czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, która została przedsięwzięta przez właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi i zmierza do pozbawienia go tego posiadania i jest zdolna ten cel osiągnąć, zwana "akcją zaczepną". W praktyce sądowej uznaje się, że skuteczną ochronę przed zasiedzeniem stanowią w szczególności następujące czynności:

1) powództwo petytoryjne – windykacyjne lub negatoryjne przeciwko samoistnemu posiadaczowi, wniesione również przez użytkownika wieczystego;

2) wniosek o wszczęcie egzekucji zmierzającej do odzyskania władztwa nad rzeczą;

3) wniosek o zniesienie;

4) wniosek o dział spadku;

5) powództwo przeciwko posiadaczowi samoistnemu o ustalenie prawa własności;

6) powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; jeżeli uzgodnienie miałoby polegać na wpisaniu w księdze wieczystej nabytego w drodze dziedziczenia prawa własności spadkobiercy, wytoczenie takiego powództwa powodowałoby przerwanie zasiedzenia w stosunku do pozwanego współspadkobiercy wpisanego w księdze wieczystej i będącego w posiadaniu nieruchomości spadkowej;

7) niektóre czynności dotyczące tzw. postępowania uwłaszczeniowego, np. skarga o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem aktu własności ziemi (tzw. aktem uwłaszczenia);

8) wniosek właściciela zasiadywanej nieruchomości o rozgraniczenie i wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, którego celem jest ustalenie przebiegu granicy i wyjaśnienie zasięgu prawa własności przygranicznego pasa gruntu;

9) zawezwanie posiadacza nieruchomości do próby ugodowej w sprawie o wydanie nieruchomości albo w innych sprawach związanych z ochroną petytoryjną;

10) wniosek o wszczęcie mediacji,

11) utrata posiadania nieruchomości przez posiadacza samoistnego.

Czynności te mogą powodować przerwanie biegu terminu zasiedzenia w stosunku do konkretnej osoby – zasiadującego posiadacza, do którego były kierowane. Nie powodują jednak rozciągnięcia ochrony właściciela przed zasiedzeniem przeciwko innym osobom. Przerwanie zasiedzenia ma bowiem charakter osobowy, a nie przedmiotowy.

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego w zakresie niezbędnym do eksploatacji urządzeń przesyłowych przerywa bieg terminu zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Podobnie wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem przerywa bieg terminu zasiedzenia tej.

Uznaje się natomiast, że nie przerywają biegu zasiedzenia:

1) czynności wadliwe, np. wniesienie pozwu, który został zwrócony; natomiast oddalenie powództwa nie stanowi podstawy do uchylenia skutku przerwy zasiedzenia, zwłaszcza na skutek utraty przez powoda legitymacji prawnomaterialnej w toku postępowania, jeżeli powód był do tego uprawniony w chwili wytoczenia powództwa;

2) wniosek o zwolnienie od kosztów;

3) wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności;

5) ustanowienie użytkowania wieczystego na gruncie pozostającym w samoistnym posiadaniu osoby trzeciej, jeżeli ustanowienie tego prawa nie spowodowało zmiany w sposobie władania nieruchomością.

Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości przez samoistnego posiadacza udziału nie przerywa biegu zasiedzenia przez pozostałych posiadaczy samoistnych, którzy później niż wnioskodawca nabyli posiadanie innych udziałów w tej nieruchomości.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Przerwanie zasiedzenia nieruchomości, gruntu lub ziemi
5 (100%) 42 vote[s]

Dodaj komentarz