Przeniesienie i sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy mieszkania

Przeniesienie i sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy mieszkania

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat.

Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

Nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może wytoczyć powództwo o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Z żądaniem tym występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej. Przykładowo, notoryczne głośne krzyki i wyzwiska oraz puszczanie głośno muzyki w mieszkaniu i na zewnątrz, także w porze nocnej, które to zachowania nie ustały mimo licznych upomnień ze strony spółdzielni bezsprzecznie należy uznać za rażące i uporczywe naruszanie porządku domowego, obowiązującego lokatorów spółdzielni. Nadto za wysoce naganne uznać należy powtarzające się naruszanie czci i godności innych lokatorów przez ich obelżywe oraz wulgarne wyzywanie. Jeżeli nastąpi przymusowa sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prawo to zostaje przeniesione na nabywcę

W postanowieniu o przysądzeniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydanym w postępowaniu egzekucyjnym sąd nie orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Przeniesienie i sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy mieszkania
5 (100%) 34 vote[s]

Dodaj komentarz