Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest z jednej strony decyzją nadającą uprawnienie w postaci środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia. Co do zasady nie jest to równoznaczne z możliwością przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem waloru ostateczności przez decyzję, a jedynie otwiera możliwość przystąpienia da kolejnych etapów procesu koniecznych do skutecznego zakończenia procesu autoryzacji przedsięwzięcia. Z drugiej zaś strony, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nakłada obwiązki na wnioskodawcę poprzez określenie warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, które są elementami nieodłącznymi zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonanie obowiązków ciążących na wnioskodawcy nie jest jednak bezwzględne, obowiązek wykonania warunków decyzji aktualizuje się z chwilą przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją na wniosek, podobnie, co do zasady, jak pozostałe decyzje, przed wydaniem których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego też nie można żądać aby wykonawca realizował planowane przedsięwzięcie. Wnioskodawca jest wyłącznym dysponentem uprawnień wynikających z decyzji, podobnie jak tylko on może kształtować plan swoich działań na przyszłość. Obowiązki nakładane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są wprost skorelowane z korzystaniem z uprawnień wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc przy tym pod uwagę, że skorzystanie z tych uprawnień najczęściej uzależnione jest także od uzyskania dalszych rozstrzygnięć administracyjnych.

Możliwość wystąpienia o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również jej wydanie nie są warunkowane posiadaniem przez wnioskodawcę jakiegokolwiek tytułu prawnego do nieruchomości, na których planowana jest realizacji przedsięwzięcia. Ponieważ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie przesądza o konieczności realizacji przedsięwzięcia, ani nie obliguje wnioskodawcy tej jej realizacji.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przenosi w drodze decyzji organ właściwy do wydania decyzji, która jest przedmiotem przenoszenia. Ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń co do tego kto może wnioskować o przeniesienie decyzji, a nie ma żadnych wymogów formalnych wobec wnioskodawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 (100%) 68 vote[s]

Dodaj komentarz