Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności lokalu może nastąpić wyłącznie na żądanie osoby mającej tytuł prawny do tego lokalu. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa dopóki sąd nie rozstrzygnie o tym, któremu z nich przypadło to prawo, z żądaniem jego przekształcenia w prawo odrębnej własności mogą wystąpić tylko oboje byli małżonkowie. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat.

Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.).

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Przeniesienia własności lokalu na rzecz członka, któremu dotychczas przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zasadniczo dokonuje się w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Do powstania odrębnej własności lokalu niezbędny jest jeszcze wpis do księgi wieczystej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
5 (100%) 25 vote[s]

Dodaj komentarz