Przechowanie dokumentacji budowy, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz innych dokumentów i decyzji dotyczące obiektu budowlanego

Przechowanie dokumentacji budowy, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz innych dokumentów i decyzji dotyczące obiektu budowlanego

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Obowiązek ten dotyczy obiektów budowlanych wybudowanych zarówno na podstawie pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia. Celem tej regulacji jest zagwarantowanie właściwym organom administracji publicznej dostępu do wskazanej wyżej dokumentacji.

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2)obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane;

3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Przechowanie dokumentacji budowy, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz innych dokumentów i decyzji dotyczące obiektu budowlanego
5 (100%) 10 vote[s]

Dodaj komentarz