Projektant budowlany, a prawa i obowiązki

Projektant budowlany, a prawa i obowiązki

Zanim przystąpią Państwo do lektury poniższego opracowania, polecamy do zapoznania się artykułem dotyczącym projektu budowlanego, który znajduje się TUTAJ oraz TUTAJ.

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu  są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Prawo budowlane stanowi, że projekt budowlany jest podstawowym dokumentem niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Składa się z projektu zagospodarowania przestrzennego działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

Zgodnie z prawem projekt budowlany może wykonać wyłącznie osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i  wpisana na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Jedynie osoba fizyczna bowiem może posiadać uprawnienia budowlane do projektowania. Nawet niewielkie inwestycje wymagają projektów sporządzonych przez kilka osób o różnych specjalnościach. Wszystkie te osoby są uczestnikami procesu budowlanego. W przypadku, w którym inwestor zawiera umowę o przygotowanie projektu z przedsiębiorcą, głównego projektanta wskazuje ten przedsiębiorca.

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się tylko wtedy, gdy dla danego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy taki plan obowiązuje, projektant jest zobowiązany opracować projekt budowlany zgodnie z wymogami tego planu, gdyż jest aktem prawa miejscowego.

Projektant, a także sprawdzający do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Obowiązek nie dotyczy:

1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;

2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

3) do dokonywania wpisów w dzienniku budowy .

W celu umożliwienia projektantowi sprawującemu nadzór autorski realizacji jego uprawnień, zależnych od tego czy inwestor podejmie się realizacji jego projektu, inwestor jest obowiązany zawiadomić projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Projektant budowlany, a prawa i obowiązki
5 (100%) 13 vote[s]

Dodaj komentarz