Projekt wykonawczy i przedmiar robót budowanych

Projekt wykonawczy i przedmiar robót budowanych

Robotą budowlaną, jest wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych będący podstawą do zakwalifikowania określonego zamówienia jako roboty budowlanej lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Zasadą jest, że zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Z kolei program funkcjonalno-użytkowy służy do opisania zamówienia, którego przedmiotem jest jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami.

Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych. W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowa składa się w szczególności z projektu budowlanego. Projekt budowlany, sporządza projektant posiadający odpowiednie uprawnienia, który ma obowiązek (o ile będzie taka konieczność) zapewnić udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Projekt wykonawczy

Elementem dokumentacji projektowej jest również projekt wykonawczy. Projekty wykonawcze, co do zasady, powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego. Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą: przygotowania terenu pod budowę; robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; robót w zakresie instalacji budowlanych; robót związanych z zagospodarowaniem terenu. W stosunku do formy projektu wykonawczego obowiązują, stosowane odpowiednio, wymagania jak dla projektu budowlanego.

Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Pomimo zawartego w nim zestawienia robót i ich opisu, przedmiar nie służy zdefiniowaniu robót, lecz skalkulowaniu kosztów ich realizacji. Opracowanie przedmiaru robót składa się z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót, tabeli przedmiaru robót.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, przedmiaru robót, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Katalog robót budowlanych, których wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w ustawie prawo budowlane.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Projekt wykonawczy i przedmiar robót budowanych
5 (100%) 73 vote[s]

Dodaj komentarz