Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego w robotach budowlanych

Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego w robotach budowlanych

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać:

1) stronę tytułową;

2) cześć opisową;

3) część informacyjną.

Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy;

3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:

a) grup robót,

b) klas robót,

c) kategorii robót;

4) imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres;

5) imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy;

6) spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.

Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

1)  opis ogólny przedmiotu zamówienia;

2)  opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy określić, podając, odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:

1) przygotowania terenu budowy;

2) architektury;

3) konstrukcji;

4) instalacji;

5) wykończenia;

6) zagospodarowania terenu.

Opis wymagań obejmuje:

1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego w robotach budowlanych
5 (100%) 13 vote[s]

Dodaj komentarz