Program funkcjonalno-użytkowy robót budowlanych

Program funkcjonalno-użytkowy robót budowlanych

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera jedynie ogólne wytyczne dotyczące robót budowlanych oraz zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego powinna zawierać opis ogólny przedmiotu zamówienia, a także opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Na opis ogólny przedmiotu zamówienia składają się informacje dotyczące charakterystycznych parametrów określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych, aktualnych uwarunkowań towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia, a także ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Określa się tu także ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia (np. co do funkcji lub przeznaczenia obiektu), a w przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia również szczegółowe, odnoszące się przede wszystkim do określenia powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, innych powierzchni, wskaźników powierzchniowo-kubaturowych, wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów, powierzchni lub wskaźników.

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

1) kopię mapy zasadniczej;

2) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów;

3) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków;

4) inwentaryzację zieleni;

5) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska;

6) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości;

7) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek;

8) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych;

9) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Program funkcjonalno-użytkowy robót budowlanych
5 (100%) 65 vote[s]

Dodaj komentarz