Prawo pierwokupu nieruchomości przysługujące wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta

Prawo pierwokupu nieruchomości przysługujące wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta

Prawo pierwokupu realizowane jest według schematu:

1) zobowiązany (a więc podmiot, pozostający na razie właścicielem rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu) zawiera z wybranym przez siebie kupującym warunkową umowę sprzedaży tej rzeczy; umowa zawarta jest pod warunkiem, że uprawniony z prawa pierwokupu tego prawa nie wykona;

2) dochodzi do zawiadomienia uprawnionego z prawa pierwokupu o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży oraz jej treści (przy czym na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek ten spoczywa na notariuszu);

3) uprawniony z prawa pierwokupu składa oświadczenie woli o realizacji uprawnienia i w efekcie dochodzi do zawarcia drugiej umowy sprzedaży tej rzeczy o treści tożsamej z umową pierwszą (rzecz jasna nie umieszcza się w jej treści warunku dotyczącego prawa pierwokupu).

Umowa sprzedaży nieruchomości objętej prawem pierwokupu musi zostać zawarta. Nie wystarczy zatem, aby zobowiązany jedynie poinformował podmioty uprawnione z tytułu pierwokupu o zamiarze sprzedaży nieruchomości. Zamiar sprzedaży jest zbyt wczesnym stadium dla realizacji prawa pierwokupu. Jeśli zobowiązany z prawa pierwokupu właściciel zawiadomił gminę o możliwości bezpłatnego przejęcia nieruchomości, gmina zaś oświadczyła, że nie będzie korzystać z takiej możliwości (wyraźnie odrzuciła ofertę), wówczas nie ma potrzeby zawierania warunkowej umowy sprzedaży i zawiadamiania gminy o przysługującym prawie pierwokupu.

W związku z tym, że prawo pierwokupu związane jest z umową sprzedaży, nie stosuje się tego ograniczenia w odniesieniu do umów (dotyczących nieruchomości objętej prawem pierwokupu):

1) zamiany;

2) darowizny;

3) dożywocia;

4) przedwstępnych umów sprzedaży;

5) ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe

Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;

2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;

3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości;

5) nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała;

6) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Pkt 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów miejscowych do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:

1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób bliskich dla sprzedawcy;

2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego;

3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione jako odszkodowanie lub rekompensata za utratę własności nieruchomości;

4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w wyniku zamiany własności nieruchomości;

5) w przypadkach, o których mowa w pkt 3 i 4, prawo pierwokupu nie zostało ujawnione w księdze wieczystej;

6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych;

7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub ostatniemu partnerowi prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;

8) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;

9) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Sprzedaż nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości może nastąpić, jeżeli wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie wykona prawa pierwokupu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży jest zobowiązany do zawiadomienia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o treści umowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza. Z chwilą złożenia oświadczenia:

1) nieruchomość staje się własnością gminy, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;

2) prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy;

3) gmina uzyskuje prawo użytkowania wieczystego, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania nt:

Umowa pierwokupu nieruchomości: kupno, sprzedaż, wykonanie, termin, odpowiedzialność i cena

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Prawo pierwokupu nieruchomości przysługujące wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta
5 (100%) 12 vote[s]

Dodaj komentarz