Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

Do obowiązków zarządu lub  zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, oprócz prawidłowej gospodarki i prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, tj. dbania, by stan nieruchomości nie uległ pogorszeniu, i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości należą:

- sporządzanie protokołów przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) oraz przechowywanie tej dokumentacji;

- prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;

- w razie potrzeby podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia lub zaktualizowania dokumentacji technicznej nieruchomości oraz rozliczenia kosztów z tym związanych;

- przedstawienie właścicielom lokali projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych - jeśli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej takich wymogów nie spełnia, a nabycie odpowiednich gruntów przyległych jest możliwe, a w tym jest możliwe bez utraty przez działki sąsiednie charakteru działek budowlanych ;

- wykonywanie uchwał właścicieli lokali;

- przeprowadzanie indywidualnego zbierania głosów pod projektami uchwał właścicieli lokali;

- zawiadamianie wszystkich właścicieli o treści uchwał podjętych drogą indywidualnego zbierania głosów;

- prowadzenie spraw finansowych wspólnoty, w tym prowadzenie dla nieruchomości wspólnej, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (w formie określonej przez wspólnotę mieszkaniową), co zarząd może wykonywać osobiście, przez zatrudnionych w tym celu pracowników lub zlecić wyspecjalizowanej firmie;

- dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy;

- zwoływanie corocznych zebrań właścicieli lokali nie później niż do końca marca;

- w przypadku zwoływania zebrania właścicieli lokali - powiadomienie wszystkich właścicieli na piśmie o terminie i proponowanym porządku zebrania, a w przypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali - wskazanie treści tej zmiany (przedstawienie projektu odpowiedniej uchwały);

- przygotowywanie i przedstawianie właścicielom lokali do uchwalenia projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością oraz propozycji uchwały w sprawie opłat na pokrycie kosztów zarządu;

- składanie ze swojej działalności rocznego sprawozdania;

- występowanie w sądzie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej i składanie w jej imieniu pozwów do sądu, w tym po uzyskaniu zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale, żądanie w trybie procesu sprzedaży w drodze licytacji lokalu, którego właściciel długotrwale zalega z wnoszeniem należnych opłat, rażąco wykracza przeciw porządkowi domowemu albo przez swoje zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym;

- dochodzenie w postępowaniu upominawczym od właścicieli lokali zaległych należności z tytułu kosztów zarządu;

- składanie ze skutkiem w stosunku do wszystkich właścicieli lokali, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, oświadczeń w celu wykonania uchwał w sprawach udzielenia zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w wyniku nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;

- wykonywanie innych czynności przewidzianych w umowie, uchwałach właścicieli lokali albo w uchwalonym przez właścicieli regulaminie. Powierzając zarząd nieruchomością wspólną, właściciele lokali mogą w szczególności ograniczyć uprawnienia zarządcy i określić dodatkowy zakres spraw, w których do podjęcia przez zarządcę odpowiednich czynności wymagana będzie zgoda właścicieli lokali wyrażona w uchwale.

Wszystkie wymienione obowiązki i uprawnienia zarządu związane są z nieruchomością wspólną. Nie można zatem wymagać od zarządu podejmowania czynności związanych z indywidualną własnością i świadczenia właścicielom lokali usług związanych z zarządzaniem ich prywatnymi lokalami

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania nt:

Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd przymusowy nieruchomością w wspólnocie mieszkaniowej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej
5 (100%) 23 vote[s]

Dodaj komentarz