Podwykonawca w pracach robotach budowlanych w trybie zamówienia publicznego

Podwykonawca w pracach robotach budowlanych w trybie zamówienia publicznego

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Za podwykonawcę w zamówieniach publicznych należy uznać podmiot, z którym wykonawca wybrany przez zamawiającego zawarł umowę pisemną w celu powierzenia mu wykonania części zamówienia w zamian za wynagrodzenie, niezależnie od przedmiotu zamówienia publicznego. Podwykonawcą będzie także podmiot, z którym inny podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zawarł umowę o dalsze podwykonawstwo. Korzystanie z podwykonawstwa, choć szeroko dopuszczone, zawsze musi być jednak oceniane jako wyjątek od zasady samodzielnego spełniania zobowiązań.

Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

O tym, co stanowi ten najważniejszy oczekiwany efekt, przesądza zamawiający. To, która część jest kluczowa, zależy więc nie od obiektywnych czynników, lecz założeń poczynionych przez zamawiającego w stosunku do zamówienia.

Zamawiający ma prawo żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie na fakt korzystania z podwykonawców jedynie poprzez procentowe określenie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia jest nieprawidłowe.

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego (chodzi o przypadki, gdy wykonywanie usługi będzie odbywało się bezpośrednio w budynkach, obiektach infrastruktury lub na obszarach, za które zamawiający są odpowiedzialni lub nad którymi sprawują bezpośredni nadzór) zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Uprawnienie to nie dotyczy etapu prowadzenia postępowania, ale dopiero etapu późniejszego – dane te wykonawca ma obowiązek podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia. Zamawiający może żądać informacji w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Podwykonawca w pracach robotach budowlanych w trybie zamówienia publicznego
5 (100%) 67 vote[s]

Dodaj komentarz