Przedsięwzięcia, budowa i inwestycje wymagające oceny oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcia, budowa i inwestycje wymagające oceny oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko stanowi postępowanie, w ramach którego prowadzona jest weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskiwane są: wymagane uzgodnienie i opinia, a także zapewniona jest możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Ustawodawca zastrzega jednak poprzez użycie formuły w szczególności, że nie jest to wyliczenie wyczerpujące. W istocie regulacja ta jest próbą ujęcia w ramy prawne procesu badania przez potencjalnego inwestora stanu środowiska przed realizacją przedsięwzięcia oraz próby prognozowania skutków jakie realizacja tego przedsięwzięcia wywrze na środowisku, a dopiero następnie poddanie tak wytworzonych opisów i analiz weryfikacji przez wyspecjalizowane organy administracji publicznej oraz społeczeństwo. Proces ten powinien dostarczyć uczestnikom tego postępowania wiedzy na temat skutków realizacji przedsięwzięcia, a tym samym wytworzyć merytoryczne podstawy do podejmowania rozstrzygnięcia dotyczącego dopuszczalności realizacji danego przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na gruncie obowiązujących przepisów to podstawowe miejsce prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, to w ramach tego postępowania odbywa się "zasadnicza" ocena oddziaływania na środowisko. W ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzji otwierającej proces administracyjnej autoryzacji planowanych przedsięwzięć prowadzona jest po raz pierwszy ocena oddziaływania na środowisko, i już na tym etapie ocena ta powinna być możliwie kompletna. Tylko w tych sytuacjach, w których ze względu na wczesny etap procesu inwestycyjnego brak pełnej wiedzy o przedsięwzięciu i jego oddziaływaniach, ocena w tym zakresie objętym niewiedzą może zostać odłożona na dalsze etapy procesu inwestycyjnego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Podkreślić należy, że istnieje szereg typów przedsięwzięć (decydujące w tym zakresie jest to jaki rodzaj decyzji administracyjnej dla danego typu przedsięwzięcia stanowi końcową zgodę pozwalającą na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia), dla których brak jest możliwości prowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, tym samym ocena przeprowadzana w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie jedyną oceną prowadzoną dla takiego przedsięwzięcia. Niezależnie od powyższego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być prowadzone również bez przeprowadzenia w jego toku oceny oddziaływania na środowisko – będzie dotyczyło to tych sytuacji, w których właściwy organ administracji publicznej rozstrzygnął w toku indywidualnego badania wstępnego/screeningu o braku konieczności prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. O "zasadniczym" charakterze oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyduje również to, że ustawodawca nie daje możliwości prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na późniejszych etapach procesu inwestycyjnego, jeżeli ocena oddziaływania na środowisko nie była przeprowadzona na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Innymi słowy, nie jest możliwe prowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek oceny oddziaływania na środowisko nie urzeczywistnił się na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocena oddziaływania na środowisko może być prowadzona również w ramach postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy – Prawo budowlane, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Oceny oddziaływania na środowisko prowadzone w ramach powyższych postępowań mają charakter ponownej oceny oddziaływania na środowisko, a więc oceny uzupełniającej do oceny przeprowadzonej w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i każdorazowo przeprowadzenie tej oceny uzależnione jest od nałożenia tego dodatkowego obowiązku przez właściwy organ administracji publicznej, ewentualnie w wyniku wniosku inwestora planującego dane przedsięwzięcie.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga

realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sam fakt przynależności do grupy tego typu przedsięwzięć nie decyduje jeszcze o konieczności przeprowadzania oceny, o tym rozstrzyga organ po przeprowadzeniu indywidualnego badania, obowiązkowe jest natomiast samo badanie, które w ślad za nazewnictwem anglojęzycznej wersji dyrektywy nazywane jest screeningiem.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone wyżej, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:

1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;

2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony.

Odmiennie jednak niż ma to miejsce w przypadku oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, każdorazowo o konieczności przeprowadzenia tej oceny rozstrzyga w formie indywidualnego aktu administracyjnego właściwy organ administracji publicznej. Nie występuje w tym przypadku sytuacja, że obowiązek przeprowadzenia oceny wynika wprost i wyłącznie z przepisu ustawy.

Okoliczności brane pod uwagę w ramach oceny

Ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem prowadzonym przed zrealizowaniem przedsięwzięcia, dlatego też nie są to realne obserwacje związane w wykonaniem i eksploatacją danego przedsięwzięcia, a pewne założenia poczynione na podstawie dostępnej wiedzy naukowej i uprzednich doświadczeń związanych z realizacją podobnych przedsięwzięć. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-ca,

e) dostępność do złóż kopalin;

1a) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi przedsięwzięciami.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia służy organom administracji publicznej w dwóch celach. Pierwszy z nich to przeprowadzenie indywidualnego badania wstępnego/screeningu. Efektem przeprowadzenia tego badania jest rozstrzygnięcie co do konieczności prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, rozstrzygnięcie takie przybiera formę postanowienia właściwego organu. Drugie zadanie wykonywane na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej to określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w szczególności dane o:

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6) rozwiązaniach chroniących środowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,

14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące kryteria:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obligatoryjnie, jeżeli:

1) możliwość realizacji przedsięwzięcia jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

2) z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Obowiązek zasięgnięcia opinii

Postanowienia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska; jest to wyrazem szczególnych kompetencji w obszarze ochrony środowiska w jakie wyposażeni zostali dyrektorowie ochrony środowiska, a co równocześnie wynika z koncepcji utworzenia środowiskowo wyspecjalizowanego pionu administracji rządowej;

2) państwowa inspekcja sanitarna;

3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja.

Organ zasięgający opinii przedkłada:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.

Organy uwzględniając łącznie uwarunkowania wydają opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin wydania postanowień; zażalenie

Postanowienia wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie rozstrzygające o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko każdorazowo wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie poza elementami wymaganymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego musi zawierać odniesienie do kryteriów, których wypełnienie lub niewypełnienie analizowane globalnie w odniesieniu do przedsięwzięcia, przesądziło o nałożeniu lub odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na postanowienie przysługuje zażalenie. Prawo do wniesienia zażalenia przysługuje stronom postępowania oraz uczestnikom na prawach strony. Ponieważ postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko rozstrzyga również o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotem zażalenia może być nie tylko kwestia nałożenia obowiązku, ale również zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Przedsięwzięcia, budowa i inwestycje wymagające oceny oddziaływania na środowisko
5 (100%) 63 votes

Dodaj komentarz