Pozwanie do sądu, odpowiedzialność i odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej

Pozwanie do sądu, odpowiedzialność i odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej

Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, wspólnota mieszkaniowa odpowiada w sposób nieograniczony całym zarządzanym przez nią i stanowiącym wspólność jej członków majątkiem, z wyłączeniem jednak nieruchomości wspólnej. Nieruchomość wspólna nie może służyć za pokrycie zobowiązań wspólnoty i być poddana egzekucji, jest bowiem objęta współwłasnością przymusową, a przysługujące właścicielom poszczególnych lokali udziały w niej stanowią prawo związane z prawem głównym, jakim jest własność lokalu.

Chodzi o wszelkie zobowiązania (wynikające z czynności prawnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych) powstające w związku z zarządzaniem nieruchomością wspólną, jak np. wynikające z umowy o administrowanie nieruchomością wspólną należności z tytułu wynagrodzenia administratora, z umowy kupna dla wspólnoty nieruchomości. Pamiętajmy, że chodzi o wymienione wyżej czynności podejmowane w związku z zarządzaniem nieruchomością wspólną przez podmioty umocowane do reprezentowania wspólnoty, a więc przez zarząd wspólnoty powołany uchwałą właścicieli, przez ustanowionego dla wspólnoty pełnomocnika, przez zarządcę (osobę fizyczną lub prawną), któremu umową właściciele powierzyli zarząd nieruchomością wspólną

Wierzycielowi, który uzyskał tytuł wykonawczy przeciw wspólnocie np. z tytułu odszkodowania, przysługuje egzekucja jego należności z innych składników majątku zarządzanego przez wspólnotę, przede wszystkim z rachunków bankowych wspólnoty (gdzie gromadzone są zaliczkowe wpłaty na pokrycie kosztów zarządu), z ruchomości, innych wierzytelności i praw majątkowych. Egzekucja z nieruchomości jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy nieruchomość taka należy do członków wspólnoty na zasadzie współwłasności zwykłej.

Zawsze  należy pozwać do sądu wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez jej zarząd. W wypadku gdyby powód-wierzyciel po wygraniu procesu ze wspólnotą mieszkaniową nie zaspokoił swej należności z jej majątku, będzie zmuszony wytoczyć nowy pozew przeciwko wybranemu właścicielowi lokalu, aby mogła ziścić się odpowiedzialność subsydiarna.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Pozwanie do sądu, odpowiedzialność i odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej
5 (100%) 21 vote[s]

Dodaj komentarz