Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji

Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji

Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Oznacza to, iż odmowa ustalenia warunków zabudowy jest możliwa wyłącznie w sytuacji braku zgodności planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi. Decyzja o lokalizacji inwestycji ma charakter deklaratoryjny, gdyż nie ustanawia żadnych praw lub obowiązków innych niż określone w ustawie lub akcie wykonawczym. Decyzja ta jest aktem, którego ustalenia są zależne od regulacji prawnych dotyczących projektowanego zamierzenia inwestycyjnego i obszaru, na którym takie zamierzenie ma być zlokalizowane. Organ wydający to rozstrzygnięcie jest związany wnioskiem inwestora odnośnie do charakteru i parametrów planowanego zamierzenia i nie może tego wniosku samodzielnie interpretować zawężająco lub rozszerzająco. W przypadku powzięcia przez organ wątpliwości albo stwierdzenia braków formalnych wniosku powinien on wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub doprecyzowania tego wniosku.

Istotne dla właściwego rozumienia pojęcia przepisów odrębnych jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na ich szczególny status. Oznacza to, że nie mogą to być po prostu dowolne przepisy, lecz muszą pozostawać w pewnym ścisłym związku z ustalaniem warunków zabudowy dla przyszłej inwestycji. Powiązanie to może polegać na tym, że przepisy odrębne regulują określoną materię w sposób bardziej szczegółowy, niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bądź też czynią to w sposób odmiennym. Ich katalog wymaga zatem każdorazowej konkretyzacji, w zależności od rodzaju danej inwestycji.

Jak  już wiemy, decyzja o lokalizacji inwestycji ma charakter deklaratoryjny i związany. Organ jest przy tym związany wnioskiem inwestora. Odmawiając wydania decyzji organ rozstrzygający w przedmiocie wniosku inwestora zawsze musi wskazać przepis prawa powszechnie obowiązującego, uniemożliwiający jego uwzględnienie. Wobec tego organ administracji wydając decyzję administracyjną, musi oprzeć tę czynność na wyraźnie wskazanej normie prawnej i nie wolno mu przekroczyć granic, które ta norma wyznacza. Jeśli zatem regulacje prawne nie sprzeciwiają się w konkretnym przypadku ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, to wnioskodawca, w razie spełnienia ustawowych warunków, ma prawo skutecznie domagać się wydania decyzji o określonej treści. Zatem jeśli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy inwestycji, której ustalenie pozostaje w zgodzie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i z unormowaniami przewidzianymi w przepisach szczególnych oraz czyni zadość warunkom formalnym, obowiązkiem organu właściwego w sprawie jest wydanie decyzji pozytywnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji
5 (100%) 22 vote[s]

Dodaj komentarz