Nieruchomość, ziemia i grunt rolny

Nieruchomość, ziemia i grunt rolny

Nieruchomość rolna (grunt rolny) stanowi najistotniejszy składnik gospodarstwa rolnego bez którego nie można mówić o istnieniu gospodarstwa.  Nieruchomością rolną jest nieruchomość, która jest lub może być wykorzystana w celu prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej lub ogrodniczej, sadowniczej czy rybnej. Z kryterium przeznaczenia nie wiąże się więc konieczność rzeczywistego prowadzenia na nieruchomości działalności we wskazanym wyżej celu; wystarczy sama możliwość takiego wykorzystania nieruchomości. Dla stwierdzenia tej możliwości konieczne jest istnienie obiektywnych właściwości danej nieruchomości pozwalających chociażby potencjalnie na prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie. Dla kwalifikacji nieruchomości jako rolnej decydujące są czysto agronomiczne cechy gruntu, z których wynika, że uzyskiwanie na nim produktów rolnych jest fizycznie możliwe. Co więcej, uzyskiwanie z gruntu płodów rolnych nie musi stanowić faktu.

Dla ustalenia przeznaczenia nieruchomości jako rolnej pomocna może być treść ewidencji gruntów oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Nie mają jednak one znaczenia rozstrzygającego dla kwalifikacji nieruchomości jako nieruchomości rolnej. Określenie gruntu w ewidencji gruntów jako gruntu rolnego stwarza domniemanie (wzruszalne), że grunt nadaje się do prowadzenia produkcji rolnej). Podobnie ocenić należy przeznaczenie danej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne. Może ono być pomocne dowodowo dla kwalifikacji nieruchomości jako rolnej, ale nie ma znaczenie przesądzającego. Takie przeznaczenie jest natomiast przesłanką kwalifikacji nieruchomości jako rolnej.

Wchodzące w skład gospodarstwa rolnego grunty pod budynkami mieszkalnymi i grunty niezbędne do korzystania z tych budynków są nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi).

W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwalono ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowo ustanowione restrykcje obejmują m.in. ogólne ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe związane z nabywaniem nieruchomości rolnych, wymóg prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę nieruchomości, jak również szerokie zastosowanie prawa pierwokupu i prawa nabycia (zwanego czasem prawem wykupu) także w przypadku zbywania akcji i udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Podobne przepisy stosują m.in. Francja, Niemcy, Dania, Włochy czy Hiszpania, a ostatnio także Węgry i Bułgaria.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Nieruchomość, ziemia i grunt rolny
5 (100%) 63 vote[s]

Dodaj komentarz