Miejsca postojowe i parking dla samochodów na nieruchomości

Miejsca postojowe i parking dla samochodów na nieruchomości

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Użycie przez ustawodawcę w przepisach pojęć oznaczających czynności faktyczne - "zaprojektować" i "urządzić" a nie pojęć mogących oznaczać również czynności prawne - wskazuje jednoznacznie, że obowiązek realizacji miejsc postojowych dotyczy właśnie działki budowlanej lub terenu objętych projektem budowlanym. Skoro zaś zagospodarowanie ma istnieć przez cały czas przewidywanego okresu użytkowania obiektu budowlanego i być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, to taka regulacja dodatkowo potwierdza ten wniosek oraz wskazuje na trwały charakter takiego zagospodarowania. Gwarancja trwałości jest zaś faktyczne i prawne powiązanie zagospodarowania z obiektem budowlanym lub zespołem takich obiektów.

Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Dla obiektu budowlanego, a zwłaszcza dla budynków wielomieszkaniowych z lokalami usługowymi, w dobie posiadania przez znaczną część ludności samochodów osobowych, a nawet niejednokrotnie występowania w jednej rodzinie większej liczby aut, zapewnienie takim obiektom warunków użytkowych zgodnych z ich przeznaczeniem obejmuje niewątpliwie także urządzenie związanych z nimi a nie innymi obiektami, w sposób trwały, miejsc postojowych.

Miejsca parkingowe inwestor powinien zapewnić na terenie, na którym inwestycja ma być realizowana. Jako nieprawidłową praktykę sądy uznają dopuszczenie do wskazywania terenu, na którym będą realizowane miejsca parkingowe, terenu poza obszarem inwestycji, który jest przedmiotem najmu czy innej umowy obligacyjnej jaką inwestor zawarł z osobami trzecimi. Zapewnienie miejsc postojowych poza terenem inwestycji jest dopuszczalne jedynie na zasadzie wyjątku od reguły, gdy dotychczasowe zagospodarowanie terenu wyklucza możliwość lokalizacji nowych miejsc postojowych np. w zabudowie pierzowej. Jako całkowicie niedopuszczalne jest natomiast planowanie miejsc parkingowych na terenach do których inwestor żadnych praw (choćby obligacyjnych) nie posiada. Nie jest zatem dopuszczalna zgoda wyrażona w decyzji na lokalizację miejsc parkingowych poza pasami drogowymi dróg publicznych.

Kwestia ilości wymaganych miejsc parkingowych nie może być pozostawiona do rozstrzygnięcia na etapie postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Nie ma jednak żadnych podstaw do twierdzenia, że decyzja o warunkach zabudowy powinna wskazywać konkretną liczbę miejsc parkingowych. Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia fakt, że decyzja o warunkach zabudowy jest pierwszym etapem prowadzącym do realizacji inwestycji. Oznacza to, że określenie konkretnej liczby i sposobu urządzenia miejsc postojowych następuje na późniejszym etapie, tj. na etapie tworzenia projektu budowlanego (w postępowaniu o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę), z uwzględnieniem zapisów decyzji o warunkach zabudowy. Kwestionowanie ostatecznej liczy miejsc postojowych przyjętej w projekcie będzie możliwe w postępowaniu o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Dlatego należy przyjąć, że dopuszczalne jest określenie w decyzji o warunkach zabudowy minimalnej ilości miejsc parkingowych.

Skoro decyzja o warunkach zabudowy ma odpowiedzieć na pytanie, czy na danym terenie zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym jest dopuszczalna (możliwa) zabudowa określonego rodzaju (zmiana zagospodarowania terenu), to istotą tej decyzji nie jest określenie wymaganej dla danej inwestycji ilości miejsc parkingowych, lecz wskazanie czy dana inwestycja o określonych parametrach może powstać na danym terenie. To zaś oznacza, że w przypadku uznania, że na wskazanym przez inwestora terenie może być realizowana zabudowa określonego rodzaju i o określonych parametrach, konieczne jest, a zarazem wystarczające określenie, jaka maksymalnie ilość miejsc parkingowych powiązanych z tą zabudową może powstać na tym terenie. W ten sposób w decyzji o warunkach zabudowy określa się dopuszczalne przeznaczenie danego terenu. To zaś oznacza, że decyzja udzielająca pozwolenia na budowę nie może przewidywać większej ilości miejsc parkingowych niż maksymalna ilość określona w decyzji o warunkach zabudowy. Określenie konkretnej ilości miejsc parkingowych należy do kompetencji organów administracji architektoniczno - budowlanej, podobnie jak ocena, czy dana inwestycja zabezpiecza wymaganą ilość miejsc parkingowych.

Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zatwierdzonym uchwałą rady miasta, przyjęto w sposób jednoznaczny, że na terenie objętym inwestycją miejsca postojowe dla samochodów ustala się na terenie działek własnych, nie można wywodzić, że możliwe jest zapewnienie takich miejsc na dowolnej działce budowlanej.  Zamieszczenie w treści planu norm otwartych, odsyłających do odrębnych i nieprzewidzianych przepisami prawa procedur, jest niedopuszczalne z punktu widzenia obowiązującego porządku prawnego i powoduje, iż zamieszczone w planie normy prawa materialnego stają się w ten sposób niedookreślone.

Odległość wydzielonych miejsc postojowych

Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:

1)  7 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie;

2)  10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie;

3)  20 m - w przypadku większej liczby stanowisk.

Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

1)  3 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie

2)  6 m - w przypadku 5-60 stanowisk włącznie;

3)  16 m - w przypadku większej liczby stanowisk.

Odległości, o których mowa wyżej, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży. Zachowanie odległości, o których mowa w wyżej, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Miejsca postojowe i parking dla samochodów na nieruchomości
5 (100%) 43 vote[s]

Dodaj komentarz