Wyłączenie ograniczenia sprzedaży oraz kupna nieruchomości, ziemi i gruntu rolnego

Wyłączenie ograniczenia sprzedaży oraz kupna nieruchomości, ziemi i gruntu rolnego

Ograniczenia ustanowione nowelizacją objęły co do zasady obrót wszelkimi typami nieruchomości rolnych, poza pewnymi wyjątkami. Wyłączenia przedmiotowe spod nowych regulacji należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy obrotu nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a druga odnosi się do wszelkich innych nieruchomości rolnych, w szczególności prywatnych. Jednocześnie ustanowiono wyjątki od powyższej reguły wskazując, że nie stosuje się jej do sprzedaży:

1) nieruchomości i ich części przeznaczonych w:

a) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub

c) statecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne lub

2) nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych lub

3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych lub

4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

Dodatkowo, Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części innych niż mieszczących się w powyższych wyjątkach, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Nie stosuje się ograniczeń sprzedaży nieruchomości rolnych do:

1) nieruchomości rolnych:

a) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (a zatem nieruchomości, o których mowa w punkcie I wyżej),

b) powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,

c) będących drogami wewnętrznymi,

2) nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

Wskazane ograniczenie powierzchniowe (0,3 ha) ma swe uzasadnienie. Istnieje generalny zakaz podziału nieruchomości rolnych na działki mniejsze niż 0,3 ha, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi powiększania sąsiednich nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz wydzielania działek pod drogi publiczne. Przepisy uniemożliwiają zatem uniknięcie restrykcji poprzez podział nieruchomości na mniejsze działki i ich zbywanie. Nawet jeśli odbyłoby się to z wykorzystaniem wspomnianych wyżej wyjątków, mogłoby zostać uznane za formę obejścia prawa.

Ograniczenia nie mają również zastosowania także wobec:

1) gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

2) nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Wyłączenie ograniczenia sprzedaży oraz kupna nieruchomości, ziemi i gruntu rolnego
5 (100%) 52 vote[s]

Dodaj komentarz