Inwestor jako uczestnik procesu budowlanego

Inwestor jako uczestnik procesu budowlanego

Uczestnikami procesu budowlanego są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Elementami procesu budowlanego jest budowa rozpoczynająca się z chwilą rozpoczęcia prac przygotowawczych, którymi są wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów i wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Inwestorem jest podmiot, któremu udzielono pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę może być wydane jedynie temu, kto posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane . Inwestorem może też być podmiot, który na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości zobowiązał się wybudować na tej nieruchomości obiekt budowlany dla jej właściciela. Żaden przepis prawa nie zakazuje łączenia funkcji inwestora z funkcjami innych uczestników procesu budowlanego. Inwestor może więc być projektantem lub kierownikiem budowy, lub kierownikiem robót.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych

- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Inwestor nie jest więc obowiązany tylko do zapewnienia wykonania tych czynności, lecz przede wszystkim do zapewnienia ich odpowiedniego poziomu, wynikającego z obowiązku powierzenia ich osobom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zapewnienie przez inwestora opracowania projektu budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych sprowadza się do zawarcia przez niego umowy z projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony, powinien dokonywać wszystkich odbiorów. Przede wszystkim dlatego, że wiąże się z tym konieczność fachowej oceny zjawisk technicznych, co jest cechą uzasadniającą posiadanie uprawnień budowlanych, po drugie dlatego, że ten uczestnik procesu budowlanego postrzegany jest jako przedstawiciel inwestora. Jeżeli zaś inspektor nadzoru inwestorskiego nie został ustanowiony, to wówczas inwestor jest obowiązany zapewnić odbiór robót budowlanych przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, czyli posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku zmiany:

1) kierownika budowy lub kierownika robót,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawującego nadzór autorski

- inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1-3.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Inwestor jako uczestnik procesu budowlanego
5 (100%) 12 vote[s]

Dodaj komentarz