Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa

Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających odrębnych przepisów. Jeżeli przepisy ustawy wymagają udzielenia zgody przez radę, sejmik lub wojewodę, wyrażenie zgody, z wyjątkiem zgody, o której mowa w art. 46 ust. 4, następuje odpowiednio w drodze uchwały rady lub sejmiku albo zarządzenia wojewody wydanego w terminie miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez starostę.

Art. 46 ust. 4

Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym:

1) resortu obrony narodowej - wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej;

2) resortu spraw wewnętrznych - wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

3) resortu sprawiedliwości - wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości;

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu - wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu odpowiednio z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefem Agencji Wywiadu;

5) Centralnego Biura Antykorupcyjnego - wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Starosta, wicestarosta i pozostali członkowie tworzą zarząd powiatu jako organ wykonawczy powiatu. Zarząd powiatu reprezentuje powiat jako osobę prawną w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Starosta, dokonując czynności cywilnoprawnych w postaci nabywania lub zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, musi uzyskać zgodę wojewody. Przez nabycie lub zbycie nieruchomości należy rozumieć trzy rodzaje czynności prawnych, a mianowicie:

1) czynności prawne, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości (np. umowa sprzedaży, darowizny, zamiany);

2) czynności prawne, na podstawie których następuje przeniesienie prawa użytkowania wieczystego;

3) zawarcie umowy o oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy województwa
5 (100%) 12 vote[s]

Dodaj komentarz