Geodezyjne wyznaczenie terenu i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjne wyznaczenie terenu i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, dokonywane jest w ramach prac przygotowawczych danej budowy i należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy. Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym. Ma ono na celu w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Regulacje dotyczące geodezyjnego wyznaczenia obiektów budowlanych w terenie zostały zawarte w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty:

I) gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

II) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

III) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;

IV) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

V) telekomunikacyjnych linii kablowych;

VI) kanalizacji kablowej

podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Właściwy organ może nałożyć obowiązki powyższe również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia nie podlega przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

Zapewnienie wykonania obowiązków należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do inwestora. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. W przepisach Prawa budowlanego także na kierownika budowy nałożono obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego, przy czym w tym przypadku jest to obowiązek o charakterze powinności zawodowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Geodezyjne wyznaczenie terenu i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
5 (100%) 11 vote[s]

Dodaj komentarz