Dostęp nieruchomości, domu czy budynku do drogi publicznej

Dostęp nieruchomości, domu czy budynku do drogi publicznej

Droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych czy jazdy.  Drogi, jako obiekty budowlane albo wytyczone szlaki komunikacyjne na gruncie, mogą mieć prywatny lub publiczny charakter oraz cechować się ogólną lub ograniczoną dostępnością.

Dostęp nieruchomości do drogi publicznej przede wszystkim ma szczególne znaczenie w procesach inwestycyjnych, które obejmować mogą takie postępowania, jak podział nieruchomości, czy ustalenie warunków zabudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.  Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.

W zależności od lokalizacji nieruchomości może nieruchomość bezpośrednio przylegać do drogi (mieć wspólną z nią granicę), albo też być od niej oddzielona inną nieruchomością. O ile połączenie z drogą w pierwszym przypadku polegać zasadniczo będzie na budowie zjazdu, o tyle w drugim niezbędne będzie podjęcie działań, które poza fizyczną możliwością jej skomunikowania, zapewnią także prawną gwarancję legalnego korzystania z określonego korytarza na cudzych nieruchomościach dla osiągnięcia takiego celu. Jeżeli bowiem nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej.

Jeżeli inwestor dysponuje już odpowiednią nieruchomością, to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeżeli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązany jest uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Jej wydanie jest uzależnione m.in. od tego, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, a teren inwestycji miał dostęp do drogi publicznej. Przez dostęp do drogi publicznej rozumie się bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Dostęp ten ma być prawnie (a nie tylko faktycznie) zagwarantowany i musi istniej w dacie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli dojazd ma odbywać się przez drogę wewnętrzną, to uzgodnienie sposobu dojazdu musi nastąpić z jej zarządcą, a w razie jego braku niezbędne jest orzeczenie sądu o służebności drogowej. Uznaje się jednak, że warunek dostępu jest spełniony także wtedy, gdy teren inwestycji jest oddzielony od drogi inną nieruchomością, która należy do tej samej osoby.

Pamiętać także trzeba, że uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi wymaga zmiana zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W pasie terenu określonym w planie miejscowym mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, a ich usunięcie w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania. Z kolei przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu budowlanego.

Na właścicielu (zarządcy, użytkowniku) budynku lub terenu ciąży obowiązek przygotowania dróg do prowadzenia akcji ratowniczej, a wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uwzględniać przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu. Mają oni m.in. obowiązek utrzymywania znajdujących się na danym terenie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Drogi takie w niektórych przypadkach muszą mieć utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, a także spełniać inne wymagania techniczne.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dostęp nieruchomości, domu czy budynku do drogi publicznej
5 (100%) 102 vote[s]

Dodaj komentarz