Co zawiera decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Co zawiera decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1) rodzaj inwestycji;

2) warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,

d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,

e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

3) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.

Istotne jest dokładne wskazanie cech inwestycji, aby pozwoliło ono nie tylko na określenie przeznaczenia inwestycji i jej właściwości, lecz także na precyzyjne zakwalifikowanie jej do kategorii inwestycji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ma charakter rozstrzygnięcia deklaratoryjnego, gdyż organ stwierdza w niej jedynie, czy w świetle powszechnie obowiązującego prawa dopuszczalna jest realizacja danej inwestycji na wskazanym przez inwestora terenie. Organ, rozpatrując wniosek inwestora, bada tylko, czy dana inwestycja spełnia przesłanki ściśle określone przepisami prawa. 

Zwrot „określenie rodzaju inwestycji” nie wskazuje na dopuszczalność określania z urzędu przez organ rozpoznający sprawę rodzaju inwestycji, lecz oznacza wymóg wskazania w treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu konkretnej inwestycji, określonej przez wnioskodawcę we wniosku wraz z charakteryzującymi ją parametrami.

Decyzja lokalizacyjna stanowi niejako promesę dla uzyskania przez inwestora, na kolejnym etapie procesu inwestycyjnego a więc na etapie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Dopiero tym etapie inwestor będzie musiał wykazać się tytułem prawnym do nieruchomości na których zamierza zrealizować planowaną inwestycję.

Jeżeli inwestor wnosi o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu, który nie ma takiego charakteru, odpowiednim rozstrzygnięciem jest umorzenie postępowania.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę

Niewątpliwie, organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę jest związany rodzajem inwestycji, określonym w decyzji o warunkach zabudowy, który jest obligatoryjnym składnikiem decyzji o warunkach zabudowy. Określenie rodzaju inwestycji jest więc ustaleniem konsekwencji prawnych zastosowania norm prawnych, w wyniku którego inwestor uzyskał prawo do złożenia wniosku o pozwolenie na wykonanie tych robót budowlanych, które zostały określone w decyzji o warunkach zabudowy.

Ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy wiąże organ wydającego pozwolenie na budowę, co oznacza, że dokonywanie przez ten organ samodzielnych ustaleń odbiegających od ustaleń dokonywanych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, stanowiłoby naruszenie prawa.  Związanie decyzją nie oznacza, że organ wydający pozwolenie na budowę jest zobowiązany udzielić pozwolenia na budowę stronie legitymującej się ważną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obowiązek wykazania się przez inwestora taką decyzją stanowi jedynie jeden z warunków wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Marszałek województwa prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa kopie decyzji w terminie 7 dni od dnia ich wydania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Co zawiera decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5 (100%) 15 vote[s]

Dodaj komentarz