Budynek lub obiekt trwale związany z gruntem

Budynek lub obiekt trwale związany z gruntem

Trwałość powiązania z gruntem przeciwstawia się zwykle przemijającemu użytkowi, a zatem odnosi się do woli przyświecającej połączeniu. Techniczna możliwość odłączenia nie może prowadzić bezpośrednio do wniosku, iż dany obiekt nie jest częścią składową gruntu, zaś na trwałość związania z gruntem urządzenia  powodującą, iż stanowi ono część składową gruntu, wskazuje nie tylko fizyczne, ale i funkcjonalne ich powiązanie, sprawiające, że razem – grunt i urządzenie – tworzą całość gospodarczą.

Dla oceny spełnienia wymagania trwałego związania z gruntem miernikiem powinna być konstrukcja budynku, sposób jego związania z gruntem i odpowiadające obu tym cechom przeznaczenie. Czy dany obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem, technologia wykonania fundamentów oraz możliwości techniczne przeniesienia obiektu w inne miejsce, ale to czy wielkość tego obiektu, jego konstrukcja, przeznaczenie oraz względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.

Trwałość związania z gruntem oznacza takie posadowienie obiektu, które zapewnia mu stabilność i umożliwia przeciwstawienie się czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie lub przemieszczenie w inne miejsce. Niekiedy zarówno inwestorzy, jak i inni uczestnicy postępowania z zakresu prawa budowlanego błędnie przyjmują, że o trwałości związania obiektu budowlanego (budynku) z gruntem decyduje istnienie fundamentu. Tymczasem sam fakt posiadania fundamentu, podobnie jak jego brak, nie świadczą o trwałości posadowienia obiektu budowlanego, bowiem jego funkcja, jako elementu konstrukcji, sprowadza się do przenoszenia obciążeń na grunt. Trwałe związanie” jest kwestią faktu, dla którego nie ma znaczenia gospodarcze powiązanie obiektu z nieruchomością, na której się znajduje. Wola inwestora w tym zakresie ma znaczenie podrzędne.

Możliwość przemieszczenia budowli bez konieczności istotnej ingerencji w substancję urządzenia i gruntu nie przesądza o tym, że budowla taka nie może być ona uznana trwale związaną z gruntem. Trwałość związania budowli z gruntem wskazuje na intensywność tego związania, co może mieć miejsce zarówno w sytuacji, gdy będzie ona połączona z gruntem w taki sposób, że aby je rozdzielić, koniecznym byłoby uszkodzenie gruntu lub urządzenia albo zarazem gruntu i urządzenia, jak i w sytuacji gdy istnieje możliwość odłączenia obiektu budowlanego bez wywoływania takich skutków.

O uznaniu trwałości związania z gruntem obiektu budowlanego decydują bowiem względy techniczne, a nie wola inwestora czy funkcjonalne powiązanie tych elementów. Badając cechę związania z gruntem organy administracji publicznej czy też sąd administracyjny, kontrolujący decyzje wydane przez organy, odnosić się będzie do względów technicznych, bezpieczeństwa konstrukcji, w dalszej kolejności przeznaczenie obiektu i warunków techniczno-budowlanych, jakie taki obiekt musi spełniać. Za obiekt budowlany trwale związany z gruntem uznany może być nawet garaż posadowiony na wylewce betonowej, jeśli jego konstrukcja zapewniać mu będzie stabilność i umożliwi przeciwstawienie się czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie lub przemieszczenie w inne miejsce, niezależnie od osadzenia w gruncie (lub na nim), czy nawet zamontowania kół, które potencjalnie mogłyby umożliwić przesuniecie obiektu w inne miejsce.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Budynek lub obiekt trwale związany z gruntem
5 (100%) 73 vote[s]

Dodaj komentarz