Blog

Rozwód, śmierć i dziedziczenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Rozwód, śmierć, dziedziczenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego [spacer] Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację…
Więcej...

Bonifikata na kupno nieruchomości, lokalu czy mieszkania

Bonifikata na kupno nieruchomości, lokalu czy mieszkania [spacer] W ustawie o gospodarce nieruchomościami ustawodawca posłużył się zarówno pojęciem ceny obniżonej, jak i pojęciem bonifikaty od ceny, ale żadnego z tych pojęć nie zdefiniował. Odwołanie się do reguł języka potocznego prowadzi do wniosku, że posługując się pojęciem bonifikaty ustawodawca miał na uwadze „rabat”, „opust”, „zniżkę od…
Więcej...

Sprzedaż, kupno, zamiana nieruchomości należącej do Skarbu państwa, powiatu czy gminy

Sprzedaż, kupno, zamiana nieruchomości należącej do Skarbu państwa, powiatu czy gminy [spacer] Nieruchomości te mogą być przedmiotem obrotu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami…
Więcej...

Zaskarżanie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej prawa odrębnej własności lokalu

Zaskarżanie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej prawa odrębnej własności lokalu [spacer] Uchwały walnego zgromadzenia dotyczące prawa odrębnej własności lokalu to przede wszystkim: 1) uchwały (regulaminy) w sprawie zarządzania (w tym określania kosztów zarządu i administracji) domami wielomieszkaniowymi oraz osiedlami domów jednorodzinnych z lokalami i domami stanowiącymi odrębną własność członków i osób niebędących członkami; 2) uchwały (regulamin)…
Więcej...

Wygaśnięcia, rozwiązanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wygaśnięcia, rozwiązanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu [spacer] W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu. Z wartości rynkowej lokalu…
Więcej...

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego [spacer] Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności lokalu może nastąpić wyłącznie na żądanie osoby mającej tytuł prawny do tego lokalu. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa dopóki sąd nie rozstrzygnie o tym, któremu z nich przypadło to prawo, z żądaniem…
Więcej...

Wykluczenie, wykreślenie członka i wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu

Wykluczenie, wykreślenie członka i wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu [spacer] Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych niżej. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn: 1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem…
Więcej...

Umowa o budowę spółdzielczego lokalu

Umowa o budowę spółdzielczego lokalu [spacer] Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka zawierana jest wyłącznie z członkiem, zatem w chwili jej zawierania osoba zainteresowana powinna już być członkiem spółdzielni (a nie np. uzyskiwać członkostwo dopiero po wybudowaniu lokalu). Umowa taka…
Więcej...

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej zwiększająca obciążenia właścicieli lokalów

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej zwiększająca obciążenia właścicieli lokalów [spacer] Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Nie można zatem zwiększyć obciążeń właścicieli lokali użytkowych bez żadnego związku z wpływem używania ich lokali na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, gdyż byłoby to obciążenie…
Więcej...

Koszty zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej

Koszty zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej [spacer] Zarząd nieruchomością wspólną to umowny lub wynikający z ustawy zarząd, którego podstawowe unormowanie znajduje. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: 1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację; 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty…
Więcej...